اگر تاريخ اسكواش ايران رامرور كرده باشيد متوجه خواهيد شد كه خوزستان نخستين استاني است كه اسكواش ازطريق كارمندان انگليسي شركت هاي نفتي وارد ايران شده وشهرهاي مسجد سليمان ، آبادان واهواز داراي كورت اسكواش بوده اند .
حال با تاريخ شكل گيري اسكواش دراستان هاي مهم كشورمان آشنا مي شويم :
1-    اردبيل
هیئت اسکواش استان از 25 مهر سال 86  وبا پي گيري آقاي مسعود سليماني نايب رئيس وقت فدراسيون و پیشنهاد آقای محمد شروين اسبقيان مديركل تربيت بدني  استان اردبيل به سرپرستي  آقاي اكبر نگاهی از كارشناسان رسانه هاي ورزشي راه اندازی شد که طی مدت کوتاه سرپرستی وی عملکرد نسبتاٌ خوبی داشت. حضور درلیگ متمرکز کشوری دراسفند سال 86 دریزد ، برگزاری چند کلاس آموزشی با استفاده از ساخت دیواره اسکواش باز وهمچنین حضور درمسابقات بانوان مشهد  ازمهمترین اقدامات بود که متاسفانه به علت اینکه سن آقای نگاهی به 30 سال نرسیده بود ، اقای اسبقیان مدیرکل وقت تربیت بدنی استان آقای مدبر رامعرفی كردند  که مورد تایید آقای دکترملک زاده رئيس فدراسيون قرار نگرفت . بعداز آن دردوران آقاي كابلي به عنوان مديركل تربيت بدني استان اردبيل وپي گيري هاي شخص آقاي سليماني رئيس فدراسيون آقاي اكبرورودي در 10 اسفند سال 88 به عنوان سرپرست جديد هيئت معرفي شدند كه اين روند تا سال 89 با ساخت يك كورت غيراستاندارد با تلاش هاي آقاي فغاني دبير وقت هيئت اسكواش انجام شد تااينكه دردي ماه سال 91 با پيشنهاد آقاي احد پازاج مديركل ورزش وجوانان استان ، آقاي احمد صراط جو به عنوان سرپرست جديد هيئت منصوب شد.

1 - اكبر نگاهي -  86 تا 87 
2 - اكبرورودي -  87 تا 89 
3 - احمد صراط جو - 91 تا كنون
 
2-     آذربایجان شرقی
نخستين كورت هاي اسكواش استان آذربايجان شرقي درشهرتاريخي تبريز با حمايت ها ي مسوولين وقت اداره كل تربيت بدني استان از جمله مرحوم اكبرگهرخاني درسال 1382 افتتاح شد . دردوره مديريت دكترخدابخش دراداره كل تربيت بدني استان به سال 82 و با پيشنهاد سركارخانم گودرزي نايب رئيس وقت فدراسيون خانم ليلا خواجه سعيد به عنوان سرپرست هيئت منصوب شد .مجمع انتخابات آن استان  در23 دي سال 83 برگزار وخانم خواجه سعيد به عنوان رئيس هيئت انتخاب شد.
برگزاري يك دوره مسابقات قهرماني كشوردرسالن اسكواش كوثر تبريز به سال 83 ازمهم ترين رويدادهاي دوره خانم خواجه سعيد بود كه  تا سال 89 عهده دار پست رياست استان بودند ودر23 تير سال 89 جاي خودرابه آقاي ميرنقي امامي داد.
آقاي امامي  هم به مدت كمتر از 6  ماه عهده دار سرپرستي هيئت را داشت ودر در 9 آذر سال 89 عليرضا ذوالفقازاده به عنوان سرپرست جديد هيئت منصوب و سرانجام در 18 ارديبهشت سال 90 به عنوان رئيس هيئت درمجمع انتخابات استان انتخاب شد.
برگزاري نخستين دوره مسابقات اسكواش شمالغرب درسال 90 به ميزباني تبريز با حضور استان هاي آذربايجان شرقي وغربي و زنجان و مرمت سالن اسكواش كوثر تبريز از مهم ترين اقدامات وي در استان است.
بانگاه ويژه آقاي محمدشروين اسبقيان مديركل ورزش وجوانان استان كارمرمت وبازسازي سالن صورت گرفت وبابرگزاري طرح الماس دركشور افراد با استعدادي چون پويا شفيعي فرد دراستان شناسايي شده اند ودرشهري چون ميانه با همت آقاي انگوتي رئيس هيئت شهرستان 2 كورت اسكواش ساخته شده است  .در 4 آبان سال 92 آقاي بهمن مددي از اهالي خوشنام ورزش به عنوان سرپرست جانشين آقاي ذوالفقارزاده شد.
 
  

1 - ليلا خواجه سعيد - 82 تا 89
2 - ميرنقي امامي - 89 تا 89
3 - عليرضا ذوالفقارزاده  - 89 تا 92
4 - بهمن مددي - 92 تاكنون

3-      آذربایجان غربی
ورود اسكواش دراستان آذربايجان غربي درسال 89 اتفاق افتاد. درسال 88 وبه جهت تامين هزينه ساخت سالن اسكواش دراروميه با استفاده از اعتبارات شركت ملي نفت جناب آقاي علي ملااحمدي مديركل وقت تربيت بدني استان با استقبال فدراسيون اسكواش نخستين حكم سرپرستي استان براي آقاي سلمان فرضعلي پور صادرشد.
آقاي فرضعلي پور به عنوان يك نيروي دانشگاهي وتحصيل كرده در 6 تيرماه سال 89 بابرگزاري مجمع انتخابات براي 4 سال سكان رياست هيئت را برعهده گرفت.
درشهريور ماه سال 90 وبا حمايت هاي فدراسيون واداره كل وعملكرد مثبت استان نخستين كورت هاي اسكواش استان در مياندوآب به همت آقايان فرضعلي پور وقنبري راه اندازي شد و كارشروع به ساخت سالن هاي استاندارد اروميه هم در همان سال آغاز شد.
هيئت اسكواش استان اذربايجان غربي اززمان تاسيس يكي از استان هاي فعال كشور بوده ومهم ترين عملكرد  استان ازبدو تاسيس هماهنگي براي ورود اسكواش به المپياد دانشجويان مردان ايران دراروميه به سال 91 ، حضور مستمر درمسابقات ، ليگ بانوان ، كلاس هاي آموزشي وبرگزاري مسابقات داخلي است.
سلمان فرضعلي پور همچنين دبيري انجمن اسكواش وزارت علوم را  برعهده دارد.

1 - سلمان فرضعلي پور - 88 تا كنون
 
4-      البرز
با حضورآقاي  مسعود سليماني از اسفند سال 88 درراس فدراسيون اسكواش ، يكي از مهم ترين دغدغه هاي وي راه اندازي اسكواش در شهر كرج مركز استان البرزبه عنوان يكي ازمراكز توسعه اسكواش درنزديكي تهران بود. با تاسيس استان البرز درتيرسال 89 و بعد از برگزاري جلسات متعدد با معاونين اداره كل تربيت بدني كرج سرانجام با پيشنهاد آقاي فيروزگاه مديركل وقت تربيت بدني استان در مهر سال 89 سركارخانم بهارك شينا به  عنوان سرپرست هيئت منصوب شد ودر9 اسفند سال 90 هم با برگزاري مجمع انتخاباتي هيئت استان با حضور بهروز منتقمي مديركل ورزش وجوانان وقت استان ومسوولين فدراسيون وي براي مدت 4 سال عهده دار پست رياست هيئت استان شد.
ازآن زمان تاكنون بيشترين برنامه هاي هيئت البرز راه اندازي ميني كورت درمدرسه هاي شهيد زارعي ويادگارامام (ره) كرج ، و بهره برداري از تك ديواره هاي اسكواش بازدرسال ورزشي كيانمهر بوده است و اميد مي رود تا باكمك بخش هاي دولتي وخصوصي شاهد ساخت نخستين كورت هاي اسكواش دراستان البرزباشيم.

1 - بهارك شينا   - 89 تاكنون
 
5-      اصفهان
نخستين كورت هاي اسكواش دراصفهان دردوران رياست آقاي غلامحسين فرزامي به سال  1378 درمجموعه شهيد نصر اصفهان مشتمل بر 2 كورت وبخش اداري ساخته شد.
با پيشنهاد   آقاي بهروز منتقمي مديركل وقت تربيت بدني استان ، آقاي حبيب الله ناظم از سال 78 به عنوان رئيس هيئت منصوب شد و در سال  1380 آقاي مهندس فروتن از شهرداري اصفهان به مدت قريب به 5 ماه سرپرست هيئت اسكواش استان بودند.
با حضور آقاي حميد قاسمي از سال 82 درراس فدراسيون اسكواش تلاش هاي گسترده اي براي توسعه وگسترش اسكواش دراستان اصفهان به عمل آمد و درسال 83 وبازهم به پيشنهاد آقاي منتقمي ، آقاي حبيب الله ناظم به عنوان سرپرست مسووليت هيئت اسكواش استان را عهده دار شدند ودرنهايت با برگزاري مجمع انتخابات استان  كه همراه با حاشيه هاي بسيارزياد بود نامبرده به عنوان رئيس جديد هيئت انتخاب شد. 
درمجمع انتخابات استان اصفهان كليه بازيكنان ومربيان با حضور آقاي ناظم درراس هيئت مخالف بودند ودر مجمع هم دبير فدراسيون ومعاون وقت تربيت بدني استان حضورداشتند!
خانم زهره فلاحيان نيز ازابتداي تاسيس هيئت استان درسال 78 مسووليت بخش بانوان اسكواش استان رابرعهده داشت  كه درسال 83 وباادغام بخش بانوان درفدراسيون ها وي نيز به عنوان نايب رئيس بخش بانوان منصوب شد.
  درسال 83 با سرمايه گذاري  آقاي مهندس ايرج سحابي خير ورزشي درآران وبيدگل كاشان واهداي زمين ازسوي آموزش وپرورش  كارشروع به ساخت سالن اسكواش درمجموعه مادر آغاز شد و با پي گيري ها وتلاش هاي مهندس سحابي وفدراسيون سرانجام درسال 1389 ،  4 كورت اسكواش ونخستين كورت راكتبال درآران وبيدگل كاشان بانام سالن اسكواش مرحوم آقا جان عمورجبي (سحابي ) افتتاح شد.
با تلاش هاي بازيكنان ومربيان استان ، مرحوم مهندس داريوش آذري از مديران ارشد ذوب اهن اصفهان در مجمع انتخاباتي هيئت استان اصفهان در اسفند سال 85  به رياست آقاي حميد قاسمي رئيس فدراسيون وبا حضور دكتر رشيد خدابخش معاون اداره كل تربيت بدني وقت استان اصفهان وي براي 4 سال به عنوان رئيس هيئت انتخاب شد.
برگزاري كلاس هاي آموزشي ، مسابقات وپي گيري امورشرايط خوبي دراستان با حضور مرحوم مهندس آذري بوجود آورده بود كه متاسفانه به دليل سانحه رانندگي  مهندس داريوش آذري درتاريخ 20 مهر سال 1387 دارفاني راوداع گفت.
بعداز آن بارديگر اسكواش استان دچارركود شد بطوري كه تا مرداد ماه سال 88 مسووليت هيئت استان را خانم زهره فلاحيان نايب رئيس بانوان هيئت برعهده داشتند.
درمرداد سال 88 با حمايت دكتر محمدشريف ملك زاده رئيس وقت فدراسيون آقاي ايوب مرداني از مديران گردشگري استان به عنوان يك فرد ورزشي مسووليت هيئت را برعهده گرفت و در 22 مهر همان سال مجمع انتخابات استان هم با حضور دبير فدراسيون وآقاي  غلامرضا شيران مديركل وقت تربيت بدني استان برگزارشد  وآقاي مرداني به مدت 4 سال به عنوان رئيس جديد هيئت انتخاب شد.
مرداني درطول مدت رياست خود بر هيئت استان اقدامات مهمي از جمله برگزاري كلاس هاي آموزشي ، مسابقات داخلي ، برقراري نظم درسالن را انجام داد ولي به دليل مشغله كاري در اسفند سال 89 از سمت خود استعفا داد وبارديگر خانم فلاحيان عهده دار مسووليت سرپرستي هيئت استان شد .
با پي گيري هاي مسعود سليماني رئيس فدراسيون وبرگزاري جلسات متعدد دراصفهان با حضور دكتر خدابخش مديركل وقت تربيت بدني استان ، آقاي اميرجهانبخش در  22 خرداد سال 90  به سمت سرپرستي هيئت منصوب شدو رتبه استان از چهاردهم به هفتم ارتقاء يافت .
به دليل تغيير مديريت وحضور آقاي محمدرضا جواهري درراس اداره كل ورزش وجوانان استان اصفهان درسال 91 آقاي جهانبخش از سمت خود استفا داد تا با پي گيري هاي آقاي دكتر اميني نايب رئيس فدراسيون آقاي سيد هدا محمدي از اهالي رسانه در   تاريخ 22 خرداد سال 91 به عنوان سرپرست جديد هيئت منصوب شد.
در تاريخ 10 دي سال 91 با حضور مسعود سليماني رئيس فدراسيون و محمدرضا جواهري  مديركل ورزش وجوانان استان مجمع انتخاباتي برگزار وآقاي سيد هدا محمدي براي مدت 4 سال عهده دار پست رياست هيئت اصفهان شد.
اسكواش در اصفهان به دليل تغيير وتحولات زياد درراس هيئت همواره آسيب ديده است بطوري كه اين شهر تاريخي وصنعتي به دليل موقعيت خاص اقتصادي وهمچنين گردشگري پتانسيل بسيار زيادي براي توسعه ورزشي چون اسكواش دارد.
با گذشت سال هاي متمادي از تاسيس هيئت اسكواش دراصفهان هنوز اين رشته مظلوم است وحق واقعي آن مطالبه نشده كه اميد مي رود اين مشكل درآينده  برطرف شود.
 

1 - حبيب الله ناظم - 78 تا 80
2 - آقاي فروتن - 80
3 - حبيب الله ناظم - 83 تا 85
4 - مرحوم مهندس داريوش اذري - 85 تا 87
5 - زهره فلاحيان - 87 تا 88
6 - ايوب مرداني - 88 تا 89
7 - زهره فلاحيان - 89
8 - اميرجهانبخش - 89 تا 91
9 - سيد هدامحمدي - 91 تاكنون
 
6-      ايلام
دردي سال 89 به پيشنهاد فدراسيون اسكواش وموافقت اداره كل تربيت بدني استان ايلام آقاي فريد دوستي به عنوان سرپرست هيئت اسكواش استان ايلام منصوب شد و پس از گذشت 3 سال درسال 92 بعداز اينكه هيئت مدتي بدون سرپرست بود خانم زهره عزيزنيا در آذر سال 92 به عنوان دومين سرپرست منصوب شد.
استان ايلام داراي كورت وديواره اسكواش نيست واميد مي رود درسال 92 شاهد افتتاح ديواره اسكواش باز وبرگزاري نخستين كلاس هاي آموزشي دراين استان باشيم.

1 - فريد دوستي - 89تا 91
2 - زهره عزيزنيا - آذر 92 تاكنون

7-      تهران
همانطور كه درتاريخ فدراسيون اسكواش ذكرشده است قدمت اسكواش درتهران به دهه 1320برمي گردد. ساخت نخستين كورت هاي اسكواش درتهران در شركت نفت و بانك ملي  دردهه 1330 و راه اندازي كورت هاي اسكواش باشگاه انقلاب درضلع شمالي به اوايل دهه 50 برمي گردد وبا تاسيس فدراسيون اسكواش در سال 1372 بيشتر فعاليت هاي باشگاه انقلاب درتك كورت قديمي باشگاه انقلاب انجام مي شد .
در15 مرداد سال 1375 باشگاه  فعلي اسكواش انقلاب مشتمل بر 5 كورت با حمايت هاي مهندس هاشمي طبا رئيس وقت سازمان تربيت بدني وتلاش هاي غلامحسين فرزامي رئيس وقت فدراسيون اسكواش به مديريت آقاي وزيرجهان يوسف زئي افتتاح شد كه درسال 88 دردوران مديريت آقاي قياسي درهئيت تهران 4 كورت ديگر نيز به اين مجموعه اضافه شد وكورت قديمي اسكواش درضلع شمالي مجموعه به سالن بدنسازي تبديل شد.
 درسال 79 با پي گيري هاي آقاي غلامحسين فرزامي رئيس و خورشيدي نايب رئيس وقت فدراسيون اسكواش با ساخت سالن اسكواش مرحوم پزنده درمجموعه شهيد حيدرنيا تهران درخيابان حافظ هيئت اسكواش استان تهران نيز بطوررسمي با سرپرستي آقاي حبيب الله مرادي كه درآن سال عهده دار معاونت تربيت بدني شمالغرب تهران بود راه اندازي شد.
هيئت بانوان اسكواش استان تهران نيز به سبب جدابودن تشكيلات بخش بانوان تا سال 83 ، ابتدا درسال 1373 به مسووليت خانم فرشته قضايي وزيري راه اندازي شد تااينكه درتيرماه سال 79 خود به مسووليت كميته اسكواش بانوان كشور منصوب شد.
آقاي مرادي تا سال 83 درراس هيئت اسكواش استان حضورداشت تااينكه درشهريور سال 83 وبه پيشنهاد اداره كل تربيت بدني استان دردوران مديريت آقاي خطيب ، آقاي احمدعشوري به سرپرستي هيئت تهران منصوب شد .
مجمع انتخابات هيئت اسكواش استان تهران در26 آذر سال 83 درمحل اداره كل تربيت بدني استان برگزار شد ولي دراين انتخابات آقاي احمد عشوري سرپرست هيئت حضورنداشت  وجلسه با حضور بابك فقيردبير فدراسيون و حسن ميرزاآقابيك  معاون فني اداراه كل رسميت يافت و آقاي عشوري براي 4 سال رئيس هيئت استان شد.
درابتداي حضور آقاي عشوري درراس هيئت آقاي احمد آزاد پهلوان سرپرست ليگ فدراسيون عهده داري دبيري هيئت بودند وبعداز گذشت يك سال آقاي اقوان ازمسوولين تربيت بدني شمالغرب  به دبيري هيئت منصوب شد وبعداز چندي هم سركارخانم راضيه سيف زاده به عنوان نايب رئيس بانوان جديد هيئت منصوب شد .
تا سال 85 وزيرجهان يوسف زيي مسووليت مديريت كورت هاي انقلاب رابر عهده داشت ولي به سبب تغيير مديريت مجموعه وبعداز برگزاري مناقصه از تابستان سال 85 ، آقاي عليرضا قياسي عهده دار مسووليت كورت هاي اسكواش انقلاب شد و با استفاده از مربيان وبازيكنان وبرگزاري جلسه هاي مستمر شرايط مساعدي رابراي درآمدزايي و مرمت وتعمير كورت ها فراهم كرد.
درآبان سال 85 كورت ها ومحل اداري باشگاه اسكواش انقلاب دچارآتش سوزي شد و پس از گذشت 6 ماه درابتداي سال 86 باشگاه اسكواش انقلاب  بازگشايي شد.
واما وزيرجهان يوسف زئي مربي پاكستاني الاصل و  قديمي اسكواش ايران دراواخر دهه 40 وارد كشورمان شد واز اوايل دهه 50 به عنوان مربي اسكواش درايران فعاليت داشت از دهه 70 با فدراسيون به عنوان سرمربي تيم ملي ، سرداور مسابقات ومدرس اسكواش همكاري دارد .
وزير جهان يوسف زيي يا همان آقا جهان از سال 85 به مدت قريب به يك سال مديريت سالن حيدرنيا را درزمان آقاي عشوري به عهده داشت.
درفروردين سال 85 آقاي جمشيد تقي زاده جانشين آقاي خطيب مديركل وقت تربيت بدني استان شد  هم زمان با حضور آقاي سليماني به عنوان نايب رئيس فدراسيون درآذر همان سال تلاش هاي بسيار زيادي براي تحرك استان تهران انجام شد .
آقاي عشوري تا تير سال 87 مسووليت هيئت اسكواش رابرعهده داشت و  به دليل تغيير وتحولات درراس اداره كل تربيت بدني وحضور آقاي عليرضا مددي درفروردين سال 87 به جانشيني آقاي جمشيد تقي زاده مديركل وقت تربيت بدني استان تهران ،  بابك فقير دبير فدراسيون براي مدتي كمتر از يك ماه مسووليت هيئت رابرعهده داشت وبعد از آن درمرداد سال 87 با پيشنهاد دكتر ملك زاده رئيس وقت فدراسيون  محمدتقي حاج قاسمي رئيس وقت  سازمان كارواموراجتماعي استان تهران  به سرپرستي هيئت استان منصوب شد.
حضورآقاي حاج قاسمي هم درهيئت اسكواش تهران بسيار كوتاه بود وبه دليل مشغله كاري وي جاي خودرا دردي ماه  سال 87  به آقاي علي اصغر عضدي استان داد .
بابرگزاري مجمع انتخابات هيئت اسكواش استان درتاريخ 8 دي سال 1388  باحضور سيدرضا افتخاري مديركل تربيت بدني استان و كسري غفوري نايب رئيس وقت فدراسيون ، آقاي عضدي به عنوان رئيس هيئت تهران انتخاب شدند.
دردوران آقاي عضدي كه خوديكي از اهالي ومربيان اسكواش بودند حركت هايي براي ارتباط با مدارس وآموزش وپرورش انجام شد وحتي طرحي با نام 1404 شروع شد ولي به علت روند روبه رشد عملكرد باشگاه انقلاب وانتظارات فدراسيون  دردوران جديد مديريت به رياست آقاي سليماني هيئت استان تهران انتظار اهالي اسكواش را برآورده نكرد .
رضا قاسمي با حمايت اداره كل تربيت بدني استان دردوران مديريت آقاي وهاب فرهمند در 21 ارديبهشت سال 90  سرپرست هيئت اسكواش استان تهران شد.  وي كارمند سازمان تربيت بدني بود ودرزمان وي همان روند آقاي عضدي ادامه يافت.
در سال 90 آقاي عليرضا قياسي با توافق آقاي سليماني رئيس  فدراسيون و فرهمند مديركل ورزش وجوانان استان ، به عنوان سرپرست  ودرتاريخ 29 بهمن سال 90 به عنوان ششمين رئيس هيئت تهران انتخاب شد ودرابتدا با مرمت سالن هاي حيدرنيا بعداز گذشت 13 سال از ساخت آن درسال 91 ، عنوان برترين هيئت سال را بدست آورد.

1 - حبيب الله مرادي  - 79 تا 82
2 - احمد عشوري - 82 تا 87
3 - محمدتقي حاج قاسمي - 87  تا 88
4 - علي اصغر صدرعضدي - 88 تا 90
5 - رضاقاسمي - 90
6 - عليرضا قياسي - 90 تاكنون
 
8-      خراسان رضوی
درسال 82 با راه اندازي انجمن اسكواش بانوان در استان خراسان رضوي به مسووليت خانم بهاره كاتوزيان وباپي گيري هاي مداوم وي به همراه خانم آزاده خطيب براي ساخت كورت اسكواش درمشهد ، خانم آزاده خطيب به عنوان نخستين سرپرست هيئت اسكواش درسال 83 ودوران رياست حميد قاسمي منصوب شد .
درسال 82 به بعد طي هماهنگي هاي انجام شده با تربيت بدني آستان قدس ودرخواست فدراسيون وبا كمك هاي آقاي جمشيد مهريارمديركل تربيت بدني آستان قدس رضوي ، كارساخت يك سالن 3 كورته در سال 1386 در مجموعه تربيت بدني آستان قدس مشهد مقدس آغاز شد.
البته نخستين كورت هاي اسكواش مشهد درسال 84 درهتل پارسيان  به بهره برداري رسيد كه درمرداد سال 1386 يك دوره مسابقات قهرماني كشور نيز دراين سالن برگزارشد .
از طرفي 4 ديواره اسكواش باز نيز دربخش سالن بانوان تربيت بدني آستان قدس درسال 86 ساخته شد ويك دوره مسابقات كشوري نيز درهمان سال به ميزباني تربيت بدني آستان قدس برگزارشد.
درتيرسال 1386 وبا پي گيري هاي آقاي سليماني نايب رئيس وقت فدراسيون جمشيد مهرياربا حكم حميد قاسمي رئيس فدراسيون اسكواش به عنوان دومين سرپرست هئيت اسكواش استان منصوب شد. با افتتاح  سالن هاي اسكواش آستان قدس در 12 شهريور سال 1387  ، اسكواش دراين استان بطوررسمي كارخودراآغاز كرد.
در 13 مهر سال  1388 مجيد جليلي قاضي زاده كه از اهالي ورزش به دليل مشغله كاري آقاي مهريار به عنوان سومين سرپرست هئيت استان منصوب شد.
 برگزاري مسابقات ولادت حضرت امام رضا (ع) درسال هاي 87 ،88 و 89 ، كسب عنوان برترين هيئت درطرح ملي نخبه يابي درسال 89 ، حضور درليگ اسكواش بانوان كشور وساخت 3 ديواره اسكواش باز درمجموعه سجاد مشهد با حمايت هاي افشين داوري مديركل تربيت بدني وقت استان از مهم ترين فعاليت هاي جليلي دراستان بود .

دربهمن سال 90  وبه دليل سمت آقاي جليلي درهيئت بسكتبال استان وتاكيد اداره كل ورزش وجوانان استان مبني بربرگزاري مجمع انتخابات آقاي غلامحسن اصغري ازمسوولين خوشنام تربيت بدني استان  جانشين آقاي جليلي شد ودردوم بهمن سال 1391 با حضور آقاي سليماني رئيس فدراسيون وسيد علي اكبر هاشمي مديركل ورزش وجوانان استان نخستين مجمع انتخابات هيئت اسكواش استان برگزارشد و اقاي اصغري بطوررسمي رياست هيئت را برعهده گرفت.

1 - آزاده خطيب - 82 تا 86
2 - جمشيد مهريار - 86 تا 88
3 - مجيد حليلي قاضي زاده - 88 تا 90
4 - غلامحسن اصغري - 90 تاكنون
 
9-      خراسان جنوبی
درفروردين سال 86 به پيشنهاد مسعود سليماني نايب رئيس وقت فدراسيون آقاي رضا گنجي به عنوان نخستين سرپرست هيئت استان به راه اندازي هيئت اقدام كرد ولي به دليل عدم همكاري اداره كل از سمت خود استعفا داد.
پس از چندي درسال 1387 با پيشنهاد اداره كل آقاي شهرام بازيار ازكارمندان اداره كل تربيت بدني استان به عنوان سرپرست هيئت منصوب شد .ساخت 3 ديواره روباز درمحل مجموعه ورزشي ولايت از مهم ترين عملكرد آقاي بازياربه شمارمي آيد.
 درانتهاي سال 88 وبا شروع رياست آقاي سليماني درفدراسيون بطور مجدد كار فعال شدن هيئت ها پي گيري شد واين بار با پيشنهاد فدراسيون رضا مرغوب از اهالي ورزش در 25 فروردين سال 89 به سرپرستي هيئت اسكواش منصوب شد و با برگزاري مجمع انتخابات در31 مرداد سال 89  با حضور رئيس فدراسيون وجعفرقديري مديركل وقت ورزش وجوانان استان  ، آقاي مرغوب براي مدت 4 سال رياست هيئت را برعهده گرفت.
درسال 90 كارشروع به ساخت سالن 3 كورته استاندارد اسكواش دربيرجند آغاز شد كه اميد مي رود تا پايان سال 92 به مرحله بهره برداري برسد.  درسال 91 تيمي از استان درليگ بانوان كشور شركت كرد وموفق به كسب رده چهارم شد. درتابستان سال 92 ، 2 ديواره اسكواش باز دربيرجند مورد بهره برداري قرارگرفت ضمن اينكه ارتباط خوبي با دانشگاه ها براي تدريس اين رشته انجام شده است.

1 - رضا گنجي - 86 تا 87
2 - شهرام بازيار - 87 تا 88
3 - رضا مرغوب - 89 تاكنون
 
10-  خراسان شمالی
در 25 مهر سال 89 وباپي گيري فدراسيون مبني بر ره اندازي اسكواش در كليه استان هاي ايران ، به پيشنهاد آقاي ابوالقاسم داورزني مديركل وقت تربيت بدني استان خراسان شمالي آقاي فرشيد رمضاني به عنوان نخستين سرپرست هيئت اسكواش استان خراسان شمالي منصوب شدن ودرنهايت با برگزاري مجمع انتخابات استان در17 اسفند سال 89  با حضور بابك فقير دبير فدراسيون  دربجنورد برگزار شد و آقاي مهدي مقدم به عنوان اولين رئيس هيئت براي 4 سال انتخاب شد.

1 - فرشيد رمضاني - 89
2 -مهدي مقدم - 89 تاكنون 
 
11-  خوزستان
استان خوزستان به عنوان يكي از قديمي ترين استان هاي كشور داراي سالن اسكواش بوده است. دردهه 1320   وپس از ورود كارشناسان انگليسي به كشورمان براي اكتشاف نفت ، به دليل تعداد زياد كارمندان انگليسي برنامه ريزي براي سپري كردن اوقات فراغت آنها ساخت اماكن ورزشي ازجمله اسكواش در شهرهايي مثل مسجد سليمان، آبادان ، خرمشهرواهواز براي نخستين بار درايران انجام شد.
از ساخت نخستين كورت درمسجد سليمان اطلاعات دقيقي دردست نيست ولي طبق گفته هاي سيد جليل كازروني يكي ازپيشكسوتان اسكواش ايران متولد 1322 درآبادان وي به نوعی نخستین فرد ایرانی بوده که اسکواش را بصورت اصولي در خوزستان بازی کرده است .
به گفته سيد جليل كازروني نخستين كورت هاي اسكواش در آبادان هم دراوايل دهه 30 ازطريق شركت نفت درمحله بريم ساخته شده است وهمچنان با دارا بودن 4 كورت به فعاليت خود ادامه مي دهد. كورت هاي شركت نقت ابادان درزمان جنگ تحميلي دردهه 60 تخريب شد ولي در اواخر دهه 70 بازسازي ومورد استفاده عموم قرارگرفت.
هيئت اسكواش استان خوزستان درسال  1376  ودردوران رياست غلامحسين فرزامي درفدراسيون راه اندازي شد. عزيزاله  دانيالي مديركل وقت تربيت بدني استان به عنوان رئيس هيئت منصوب ودرمجموعه ورزشي تختي اهواز كارساخت 2 كورت اسكواش آغاز ودرسال 1377  كورت هاي مجموعه تختي به بهره برداري رسيد.
به دليل قانون عدم حضور مسوولين اداره كل به عنوان روساي هيئت هاي ورزشي درسال 83 مجمع هيئت اسكواش استان با حضور حميد قاسمي رئيس وقت فدراسيون وعزيزاله دانيالي مديركل وقت تربيت بدني برگزار شد و آقاي مشمشاوي به عنوان دومين رئيس هيئت انتخاب شد.
درسال 83 وطي جلسه اي با حضورمسوولين تربيت بدني شركت نفت با استقاده از اعتبارات يك درصد بند ب كارساخت يك كورت اسكواش درمجموعه شركت نفت آغاز ودربهمن همان سال مورد بهره برداري قرارگرفت.
درسال 84 و با حضور آقاي خليل اله صخراوي به عنوان مديركل تربيت بدني جديد استان خوزستان با پيشنهاد اداره كل آقاي مهدي نصيري مسوول روابط عمومي  اداره كل  تربيت بدني  با برگزاري مجمع عمومي به عنوان رئيس هيئت انتخاب شد.
به دليل مشغله كاري آقاي ابراهيم نصيري ، آقاي وحيد نصيريان با برگزاري مجمع درتاريخ 8 ارديبهشت سال 1388 به عنوان رئيس هيئت انتخاب شد.
حضور 2 تيم از خوزستان درنخستين دوره ليگ برتر از مهم ترين فعاليت هاي استان خوزستان درآن سال ها بود.
با حضور آقاي سليماني در اسفند سال 88 درراس فدراسيون وفعال كردن هيئت هاي استاني با پيشنهاد آقاي حميد گرشاسبي مديركل وقت اداره تربيت بدني خوزستان آقاي فيصل مولاهويزه ازمسوولين اداره كل كه سابقه مديركلي تربيت بدني استان هرمزگان را داشت درتاريخ 20 دي سال 89  به عنوان سرپرست و از 10 خرداد سال 90 با برگزاري مجمع انتخابات ، به عنوان رئيس  هيئت كارخودراآغاز كرد.
سرانجام درتاريخ 92  آقاي مولاهويزه هم از سمت رياست هيئت استعفاء داد و پس از آن آقاي محمد آران با پيشنهاد اداره كل مسووليت سرپرستي هيئت رابرعهده گرفت. .
قهرماني تيم اكسين خوزستان درليگ دسته يك كشوردر سال 91 وحضور تيم نفت آبادان درليگ برتر درسال 92 وحضور برخي بازيكنان استان دررده هاي ملي مهم ترين عملكرد استان طي 2 سال اخير به شمار مي رود.
آقاي حبيب اله نبهاني به عنوان يكي از پيشكسوتان اسكواش درمسابقات بزرگان دردي سال 84 درجزيره كيش نيز شركت ورتبه سوم را بدست آورد.
 
1 - عزيزاله دانيالي - 76 تا 82
2 - مشمشاوي - 82 تا 83
3 - ابراهيم نصيري - 83 تا 88
4 - وحيد نصيريان - 88 تا 89
5 - فيصل مولاهويزه - 89 تا 92
6 - محمد آران - 92 تاكنون
 
12-  زنجان

دردوران مديريت آقاي برانوش نيك بين دراداره كل تربيت بدني استان زنجان وبا پي گيري هاي فدراسيون اسكواش دراواخر دوره آقاي فرزامي واوايل دوره آقاي قاسمي كارساخت يك مجموعه 3 كورته درزنجان آغاز شد با معرفي آقاي رضا رسولي از پايگاه مقاومت بسيج دراواخرسال 83 ازسوي اداره كل با  برگزاري مجمع عمومي وي به عنوان نخستين رئيس هيئت منصوب شد .
 درسال 84 ودوران مديريت آقاي منجم به عنوان مديركل تربيت بدني استان سالن 3 كورته زنجان شامل 2 كورت استاندارد و 1 كورت ميني اسكواش با امكانات جنبي افتتاح شد. ميزباني يك دوره ليگ بانوان كشوري و راه اندازي كلاس هاي آموزشي از مهم ترين اقدامات استان زنجان از سال 84 به بعد به شمار مي رود.
درخرداد سال 88 بابرگزاري مجمع انتخابات آقاي رسولي بارديگر به عنوان رئيس هيئت انتخاب شد ولي به دليل عملكرد استان وپي گيري فدراسيون وبه خصوص توجه خاص آقاي ايرج رحماني مديركل تربيت بدني به توسعه اسكواش دركنار ورزش هاي موفق استان همچون بدمينتون از تيرماه سال 91 آقاي فرهادحسني  از مسوولين وكارشناسان تربيت بدني آموزش وپرورش استان به عنوان سرپرست و بابرگزاري مجمع در27 آذر سال 91 به عنوان رئيس انتخاب شد .
آقاي حسني به دليل ادامه تحصيلات درخرداد سال 92 از سمت خود استعفاء داد و سرانجام با پيشنهاد آقاي رحماني مديركل استان ،  آقاي مجيد جليلي خشنود از 30 تير سال 92 عهده دار سرپرستي هيئت استان شد كه دراين مدت كوتاه كارمرمت سالن ها را انجام داد.  

1 - رضا رسولي - 84 تا 91
2 - فرهاد حسني  - 91 تا 92
3 - مجيد جليلي خشنود - 92 تاكنون
 
13-  سمنان
هيئت اسكواش استان سمنان دردوران آقاي فرزامي به سرپرستي آقاي محمد علي مشرف درسال 81 تاسيس شد ولي اقدام مهمي درخصوص توسعه اين رشته درسطح استان انجام نشد. هم اكنون نيز آقاي غلامرضا بختياري از كارمندان اداره كل ورزش وجوانان استان بعد از طي يك دوره سرپرستي درسال بهمن سال 90 با برگزاري مجمع انتخابات با حضور آقاي هاديان مديركل ورزش وجوانان استان ودبير فدراسيون به عنوان رئيس هيئت انتخاب شد.
ساخت يك كورت اسكواش تمريني درشهربسطام رامي توان مهم ترين عملكرد هيئت سمنان درابتداي تاسيس برشمرد.
 
1 - محمد علي مشرف - 81  تا 82
2 - غلامرضا بختياري - 90 تا 92
 
14-  سیستان وبلوچستان
استان سيستان وبلوچستان به دليل هم مرز بودن با كشور پاكستان محل رفت و آمد بسياري از اسكواش بازان پاكستاني است. هيئت اسكواش استان درسال 78 دردوران مديريت آقاي محمد غلامي دراداره كل تربيت بدني استان وبه رياست آقاي يوسفعلي شهرياري از پيشكسوتان قديمي ورزش اين شهر دردوران آقاي غلامحسين فرزامي  با ساخت 2 كورت اسكواش درمجموعه آزادي زاهدان شروع بكاركرد .
يكي از مهم ترين مشكلات استان دوري به لحاظ مسافت با استان هاي مركزي كشور است وهمين امر با عث حضور نداشتن تيم هاي استان دررويدادهاي  كشوري شده است.
برگزاري يك دوره مسابقه بين المللي بانوان با حضور تيم بلوچستان پاكستان ، تيم ملي ايران و2 تيم از استان دراسفند سال 83  وحضور دربرخي رويدادهاي داخلي كشور از مهم ترين عملكرد آن سال هاي هيئت بود ضمن اينكه پسران آقاي غلامي نيز به عنوان مربي وبازيكن اسكواش فعاليت مي كردند.
توجه تربيت بدني دانشگاه آزاد وپي گيري هاي آقاي مهدي زائرميري مديرتربيت بدني دانشگاه آزاد استان  باعث شد تا درسال 85  ، باعث شد  2 كورت اسكواش دردانشگاه آزاد زاهدان ساخته شود.
در تاريخ  2 اسفند سال 89 با برگزاري مجمع انتخابات  ، آقاي علي جواهري مدير تربيت بدني شركت مخابرات  جانشين آقاي شهرياري شد واز ازابتدا با انتصاب خانم قياسي درپست نايب رئيسي  اقدامات موثر وسازنده اي دربخش توسعه اسكواش ونخبه يابي در استان انجام شد كه متاسفانه به دليل عزيمت خانم قياسي به مشهد اقدامات نيمه كاره ماند وتنها اقدام مهم هيئت تا سال 90 مرمت كورت ها بود.
سرانجام در تاريخ 13 مهر سال 92 با استعفاي آقاي علي جواهري ، آقاي مهدي زائرميري  به عنوان سرپرست هيئت منصوب شدند كه اميد مي رود با توجه به نزديكي به پاكستان شاهد گسترش اين رشته دراستان سيستان وبلوچستان باشيم.
خوشبختانه با پي گيري هاي فدراسيون وحمايت اداره كل تيمي از استان سيستان وبلوچستان در ليگ دسته يك بانوان كشوردرسال 92 حضوردارد.

1 - يوسفعلي شهرياري - 78 تا 88
2 - علي جواهري - 88 تا 92
3 - مهدي زائرميري - 92 تاكنون

15-  فارس
هيئت اسكواش استان فارس درآذر سال 83 با برگزاري مجمع انتخابات دردوران رياست دكترحميد قاسمي  به مسووليت علي اكبر حجري تاسيس شد.
يكي از قديمي ترين سالن اسكواش كشور درپيش از انقلاب مجموعه 3 كورته دردانشگاه شيراز است ولي به دليل قوانين خاص دانشگاه اين كورت ها ويژه دانشجويان است. درسال 83 يك كورت درمجموعه بانوان ساخته شد وسرانجام با پي گيري هاي انجام شده تنها مجموعه قابل استفاده شيراز با يك كورت درسال 87 ودردوران مديريت آقاي دكترخدابخش درتربيت بدني استان افتتاح شد.
شركت دراكثر مسابقات كشوري ، معرفي داوران به جامعه اسكواش كشور  وهمچنين تاكيد برامر استعداديابي و  معرفي خانم آيلي نيري از مهم ترين عملكرد آن سال هاي هيئت فارس دردوره اقاي حجري است .
درتاريخ 26 بهمن ماه سال 90 مهندس علي طباطبايي جانشين آقاي حجري شد كه درطي اين مدت شركت درليگ بانوان كشور ، برگزاري ليگ استاني و مرمت سالن ها از مهم ترين اقدامات انجام شده به شمار مي رود.

1 - علي اكبر حجري - 83 تا 90
2 - علي طباطبايي - 90 تا كنون 
 
16-  قزوین
دردوران مديريت آقاي منجم دراداره كل تربيت بدني قزوين به دليل آشنايي وي با اسكواش دردي ماه سال 88 ،  پيشنهاد تشكيل هيئت اسكواش را به فدراسيون داد. از طرفي به دليل جذب مبلغي از طريق بند ب از سوي آموزش وپرورش براي ساخت سالن اسكواش وگرفتن زمين ازشهرداري قزوين براي ساخت سالن ، مجمع انتخابات در تاريخ 20 دي سال 88 با حضور آقاي منجم مديركل وقت تربيت بدني استان وبابك فقير دبير فدراسيون برگزار شد و آقاي سید جعفر شهاب زاده رئيس وقت سازمان آموزش وپرورش استان به مدت 4 سال به عنوان رئيس هيئت اسكواش قزوين انتخاب شد.

به دليل تغيير مديريت اداره كل مبلغ يادشده به هيئت تعلق نگرفت و طي مدت زمان گذشته تنها يك كورت اسكواش آن هم با ابتكار هيئت وكمك آموزش وپرورش درمدرسه دخترانه فاطمه زهرا(س) ساخته شد برخي هيئت هاي شهرستاني نيزافتتاح شد. 

1 - سید جعفر شهاب زاده - 88 تا كنون
 
 
17-  قم
درآذر سال 83 وپس از برگزاري مسابقات قهرماني كشور دراراك هنگام بازگشت اعضاي فدراسيون به سمت تهران طي هماهنگي هاي انجام شده ملاقاتي مابين آقاي بهمن نيكخو مديركل وقت تربيت بدني قم ونگهي نايب رئيس و فقير دبير فدراسيون صورت گرفت ومقرر شد تا نسبت به تاسيس هيئت اسكواش دراستان قم اقدام شود.
درنخستين گام با حمايت هاي آقاي نيكخو مديركل تربيت بدني استان ، آقاي مهدي غياثي از معاونين تربيت بدني استان به عنوان سرپرست معرفي شد وپس از چندي درتاريخ 6 آذر سال 84 با برگزاري مجمع انتخابات آقاي حميد الماسي به عنوان رئيس هيئت برگزيده شد.
ساخت ديواره اسكواش باز درمجموعه شهيد حيدريان قم درسال 84  ، ميزباني يك دوره مسابقات اسكواش باز قهرماني كشور درآبان سال 85 وشروع به كار ساخت مجموعه 3 كورته در سال 86  با حضور حميد قاسمي رئيس فدراسيون همه وهمه از اقدامات مثبت راه اندازي اسكواش درقم بود.
در6 اسفند 88  به دليل حضور  آقاي عباس جهان بيني به عنوان مديركل  جديد تربيت بدني استان مجمع انتخابات برگزار  و آقاي حميد نائيني به عنوان رئيس جديد انتخاب شد.
مسايل ومشكلات مالي وعدم پي گيري از سوي مراجع ذيربط براي افتتاح سالن باعث شد تا درنهايت با حضور آقاي مسعود سليماني درانتهاي سال 88 درراس فدراسيون واهتمام براي راه اندازي سالن  در 30 ارديبهشت سال 1390 با حضوراستاندار، رئيس فدراسيون ومديركل تربيت بدني  ، سالن اسكواش هفتم تير قم با دارابودن 3 كورت و امكانات جنبي افتتاح شد وهم زمان يك دوره مسابقات برترين هاي كشورنيز به مناسبت آزاد سازي خرمشهر درسالن جديد قم  به همراه پخش مستقيم از شبكه سوم باعث شد خوني تازه دررگ هاي هيئت جاري شود.
درتاريخ 9 آذر سال 92 آقاي احمد مولوي حاجي آقا به عنوان سرپرست جديد هيئت منصوب شد.
 اميد مي رود بااستفاده از بضاعت شهر قم وقابليت هاي ان شاهد گسترش اين رشته باشيم.
 
1 - مهدي غياثي - 84
2 - حميد الماسي  - 84 تا 88
3 - حميد نائيني - 88 تا92  
4 - احمد مولوي حاجي آقا - 92 تاكنون

18-  كرمان
نخستين مجمع انتخابات هيئت استان در سال 85 با حضور  آقاي كمال جوانمرد مديركل وقت تربيت بدني  استان و بابك فقير دبير فدراسيون برگزارشد وآقاي عليرضا احمدي از اهالي ورزش كاراته به عنوان رئيس هيئت انتخاب شد.درطول دوره مديريت اقاي احمدي مقررشد كارساخت ديواره اسكواش باز دربرخي نقاط كرمان انجام شود .
پس از چندي آقاي منصور خاني از سال 86 به مدت يك سال دردوران رياست آقاي دكترملك زاده درفدراسيون مسووليت هيئت را برعهده گرفت .
سرانجام در سال 88 وبا پيشنهاد آقاي سيد نصراله گنجعلي خاني مديركل وقت تربيت بدني استان آقاي محسن عراقي زاده مديركل هواشناسي استان به عنوان سرپرست هيئت اسكواش منصوب ودرتاريخ 25 خرداد سال 88 با برگزاري مجمع انتخابات با حضور بابك فقير دبير فدراسيون وي  به عنوان رئيس هيئت كرمان انتخاب شد.
آقاي عراقي زاده درطول مدت مديريت خود اقدامات خوبي براي توسعه اسكواش دراستان انجام داد كه ازمهم ترين آنها افتتاح 2 كورت اسكواش با حضور آقاي سليماني رئيس فدراسيون در25 ارديبهشت سال 90 وبرگزاري كلاس آموزشي و راه اندازي 6 شهرستان بود هرچند درسال 91و 92 شاهد حضور كمرنگ وي درهيئت بوديم .
دراول آبان سال 92 با برگزاري مجمع انتخابات استان با حضور آقاي محمد فولادي مديركل استان وبابك فقير دبير فدراسيون ،  ضمن تقدير از زحمات آقاي عراقي زاده ، آقاي اميرشفيعي به عنوان رئيس جديد هيئت انتخاب شد.

1 - آقاي احمدي - 86
2 - منصورخاني - 86 تا 87
3 - محسن عراقي زاده - 88 تا 92
4 - امير شفيعي - آبان 92 تاكنون

19-  کرمانشاه
هيئت اسكواش استان كرمانشاه به عنوان يكي از قديمي ترين هيئت هاي كشور درفروردين سال 73 دردوران رياست آقاي فرزامي درفدراسيون و آقاي مولاهويزه مديركل وقت تربيت بدني كرمانشاه به رياست آقاي جهانبخش بهمني تاسيس شد.
كارساخت سالن اسكواش آزادي كرمانشاه مشتمل بر 2 كورت وامكانات جنبي درروزهاي پاياني  سال 74  استان انجام شد.
در آبان سال 83 مجمع عمومي انتخابات استان با حضور آقاي حميد قاسمي رئيس وقت فدراسيون  برگزار شد و آقاي جهانبخش بهمني بارديگر به عنوان رئيس هيئت منصوب شد .
 
آقاي بهمني در آبان سال 88 با برگزاري مجمع انتخابات بارديگر به عنوان رئيس هيئت انتخاب شد ولي به دليل مشغله كاري سرانجام درسوم اسفند سال 90 وبابرگزاري مجمع انتخابات با حضور آقاي گرداني مديركل وقت تربيت بدني استان وبابك فقير دبير فدراسيون ،  آقاي مسعود حميدي به عنوان رئيس جديد هيئت منصوب شد.

1 - جهانبخش بهمني  - 78 تا 90
2 - مسعودحميدي  - 90 تاكنون
 
20-  کردستان
هيئت اسكواش استان كردستان درسال 86 به سرپرستي آقاي حسين لامعي از پيشكسوتان ورزش استان راه اندازي شد ولي به دليل عدم تحرك كافي سرانجام با پي گيري هاي فدراسيون آقاي شاهو طوفاني  درتاريخ  7 دي 1389  به عنوان سرپرست منصوب شد كه باحمايت هاي انجام شده از سوي آقاي فرهاد عبدالهي مديركل وقت تربيت بدني استان با افتتاح يك كورت تمريني ميني شيشه اي درمجموعه 22 بهمن سنندج با حضور رئيس فدراسيون درسال 90 وبرگزاري مجمع انتخابات در19 ارديبهشت سال 91 وي بطوررسمي مسووليت هيئت رابرعهده گرفت .
در 12 آبان سال 92 بنابه  اجراي برنامه هاي توسعه اي فدراسيون طبق مذاكرات انجام شده با اداره ورزش وجوانان استان آقاي سيد صلاح الدين نقشبندي به عنوان سرپرست هيئت كردستان منصوب شد.
 
1 - حسين لامعي - 86
2 - شاهو طوفاني - 89 تا 92
3 - سيد صلاح الدين  نقشبندي - 92 تاكنون
 
21-  كهكيلويه وبويراحمد
اسكواش دراستان كهكيلويه وبويراحمد درقبل ازانقلاب واز طريق ساخت يك كورت اسكواش درمجموعه شركت نفت گچساران راه اندازي شد كه درحال حاضر فعاليتي ندارد.
درسال 86 وبه پيشنهاد آقاي دكترملك زاده رئيس وقت فدراسيون ، آقاي دكترعطالله افتخاري رئيس دانشگاه آزاد ياسوج با موافقت اداره كل تربيت بدني استان به عنوان سرپرست هيئت منصوب شد و  يك كورت از سوي دانشگاه آزاد ياسوج به مرحله بهره برداري رسيد.
در تيرسال 88 انتخابات هيئت استان  برگزار شد وآقاي افتخاري به عنوان رئيس هيئت منصوب شد.
حضور دربرخي مسابقات كشوري وبرگزاري كلاس هاي آموزشي درياسوج از مهم ترين عملكرد هيئت به شمار مي رود كه متاسفانه از سال 91 با استعفاي دكتر افتخاري جانشيني از سوي اداره كل ورزش وجوانان معرفي نشده است وبا وجود پي گيري هاي فدراسيون و آقاي حسيني دبير هيئت به نتيجه اي نرسيده است.

1 - عطاالله افتخاري - 86 تا 91
2 - بدون سرپرست  - 91 تاكنون
 
22-  جزيره كيش
هيئت اسكواش جزيره كيش دردوران مسووليت آقاي بهرام افشارزاده در موسسه ورزش وتفريحات سالم كيش درسال 81 با ساخت 2 كورت اسكواش درمجموعه المپيك راه اندازي شد.
نخستين رئيس هيئت اسكواش كيش آقاي سياوش اميرمكري معاون اداري ومالي منطقه آزاد كيش بود كه با حضور وي نخستين  دوره مسابقات بين المللي اسكواش به سال 82 دركيش برگزارشد.
درسال 82 به دليل نياز هيئت به يك مربي تمام وقت ، با هزينه موسسه ورزش وتقريحات سالم كيش ،  آقاي ثاقب خان از پاكستان به عنوان مربي اسكواش كيش كارخودراآغاز كرد كه هم اكنون اين همكاري ادامه دارد.
به دليل موقعيت خاص كيش به عنوان  منطقه آزاد براي برگزاري رويدادهاي مهم بين المللي  واستقبال اهالي جزيره از اسكواش درسال 84 كارساخت مجموعه 3 كورته درجنب سالن 2 كورته آغاز شد وسرانجام دربهمن سال 85 اين سالن باگنجايش 400 نفر همزمان با برگزاري نخستين دوره مسابقات سازمان حرفه اي اسكواش (PSA) دركشورمان افتتاح شد. ازسال 85 همه ساله مسابقات PSA تحت عنوان جام خليج فارس درتقويم سازمان حرفه اي اسكواش جهان ثبت ودرحال برگزاري است.
درفروردين سال 85 با تغيير وتحولات مديريتي دركيش و حضور  مجيد شايسته به عنوان رئيس سازمان منطقه آزادكيش  ، دكتر سيد حميد سجادي به عنوان مديرعامل موسسه ورزش وتفريحات كيش منصوب شد و پس ازمدتي  آقاي ابراهيم غلامي  به مسووليت هيئت اسكواش كيش منصوب شد.
ميزباني مسابقات بين المللي خليج فارس درسال 86 وهمچنين ميزباني دومين المپياد ايرانيان درتير سال 87 ازمهم ترين رويدادهاي دوران رياست اقاي غلامي دركيش به شمار مي رود.
در آبان سال 87 وپس از انتصاب آقاي بهمن البرزي به مديريت موسسه ورزش كيش وبه دليل استعفاي آقاي غلامي ، آقاي محمد سعيد منصوري به عنوان رئيس جديد هيئت اسكواش كيش منصوب شد كه ميزباني مسابقات بين المللي كيش با عنوان جام خليج فارس دراسفند سال 87 ازمهم ترين اقدامات انجام شده درآن دوران به شمارمي رود.
در آبان سال 88 آقاي عبدالرضا ميرشفيعي مسووليت ورزش كيش را برعهده گرفت و پس از مدتي كه هيئت اسكواش بدون سرپرست بود آقاي بهزاد دژدار به عنوان سومين رئيس هيئت اسكواش منصوب شد و  دربهمن سال 89  علاوه برمسابقات PSA ويژه مردان يك دوره مسابقات بين المللي تحت نظر سازمان حرفه اي زنان جهان WSA هم برگزارشد.
درتير سال 90 آقاي د‍ژدار ازسمت خود استعفا داد وبعداز آن آقاي ميرشفيعي مسووليت امور اسكواش را برعهده گرفتند.
درآذرسال 90  آقاي فرشيد چچاني به عنوان مديرعامل موسسه ورزش وتفريحات سالم كيش جانشين آقاي ميرشفيعي شدند وپس ازچندي درسال 91موسسه ورزش منحل و به جاي آن معاونت ورزش وآموزش تحت نظر شركت سرمايه گذاري كيش به مسووليت آقاي مجيد بزمون درآذر 91 كار خودرا آغاز كرد.
به دليل اخذ نخستين ميزباني مسابقات قهرماني آسيا از سوي كشورمان درتيرسال 91 وبه پيشنهاد فدراسيون آقاي سيد عليرضا سنايي از ابتداي سال 91 مسووليت هيئت را برعهده گرفت.
برگزاري باشكوه مسابقات آسيايي درتيرسال 91 باكمك منطقه آزادكيش وتمامي اهالي اسكواش باعث معرفي قابليت هاي اسكواش ايران درقاره كهن شد ونقطه عطف خوبي براي توسعه اسكواش دربعد قهرماني دركشورمان به شماررفت.
درانتهاي سال 91 وبه دليل مشغله كاري آقاي سيد عليرضا سنايي به دليل مديريت تيم هاي ملي ، آقاي محمد سعيد منصوري براي بار دوم به سمت رياست هئيت اسكواش كيش منصوب شد.
جزيره كيش از زمان تاسيس به دليل داشتن امكانات ومربي ، بازيكنان زبده وخوبي را تحويل تيم ملي داده است وكيش همواره يكي از تيم هاي برتر مسابقات كشوري است كه اميد است باحضورآقاي حسين جلالي درراس موسسه ورزش كيش از آبان 92 و ادامه اين روند شاهد توسعه اين رشته مفرح درجزيره زيباي كيش باشيم.
درعين حال كشورمان درسال 93 بارديگر درجزيره كيش ميزبان مسابقات آسيايي جوانان خواهد بود.

1 - سياوش اميرمكري - 82 تا 86
2 - ابراهيم غلامي - 86 تا 87
3 - محمد سعيد منصوري - 87 تا 88
4 - بهزاد د‍ژدار - 88 تا 90
5 - سيد عليرضا سنايي - 91
6 -  محمد سعيد منصوري - 91 تاكنون
 
23-  گلستان
درمهر سال 83 با پيشنهاد فدراسيون اسكواش هيئت اسكواش استان گلستان به سرپرستي آقاي علي مومني راه اندازي شد. درنخستين گام هيئت استان باكمك شهرداري گرگان نخستين كارگاه آموزشي مختص اسكواش تك ديواره ( اسكواش باز) را با حضور بيش از 250 علاقمند اسكواش دردي  سال 83 برگزار كرد.
استقبال خوب از اسكواش وبرنامه ريزي به همراه تبليغات مناسب ازسوي هيئت با افتتاح 2 كورت اسكواش تمريني درسال 84 باعث شد تا درمدت زمان كمتر از 2 سال دركليه شهرستان هاي استان ، هيئت اسكواش راه اندازي شود وعلاوه بر برگزاري مسابقات اسكواش باز قهرماني كشور به همراه ليگ  اين استان درصدررتبه بندي كشورقرارگيرد.
در6 ارديبهشت سال 88 مجمع انتخابات استان با حضور آقاي پاشا مديركل تربيت بدني وقت استان وبابك فقير دبير فدراسيون برگزار شد وآقاي مومني بارديگر به عنوان رئيس هيئت استان انتخاب شد.
درسال 89 با پي گيري هاي فدراسيون دربدو سرپرستي آقاي سليماني درفدراسيون با افتتاح سالن اسكواش مشتمل بر 3 كورت به همراه امكانات جنبي درگرگان،  نخستين دوره مسابقات بين المللي جام قائم آل محمد (ص) درتير89 برگزارشد.استان گلستان دربعد قهرماني نيز قهرمانان خوبي با حمايت فدراسيون دررده هاي سني مختلف دردوبخش زنان ومردان به تيم ملي معرفي كرد .
آقاي علي مومني درهشتم اسفند سال 91 از سمت رياست هيئت بركنارشد  وبا موافقت اداره كل ورزش وجوانان استان آقاي احمدتجري عهده دار پست سرپرستي استان شد .
نداشتن مربي مجرب يكي از مهمترين چالش هاي هيئت استان گلستان به شمار ميرود كه درصورت رفع اين مشكل شاهد ظهور افراد بيشتري از اين استان علاقمند به اسكواش درتيم هاي ملي خواهيم بود.

1 - علي مومني  - 83 تا 91
2 - احمدتجري - 91 تا كنون
 
24-  گیلان

نخستين كورت هاي اسكواش دراستان گيلان درسال 1356 دردهكده ساحلي بندرانزلي ساخته شد ودرحال حاضر ازآن استفاده نمي شود .

با پيشنهاد فدراسيون اسكواش دردوره رياست آقاي فرزامي ، هيئت اسكواش استان گيلان به سرپرستي آقاي جمشيد محمدي معاون مالي واداري وقت اداره كل تربيت بدني  درسال 1379 راه اندازي شد.

درارديبهشت سال 84 وپس ازتلاش هاي آقاي محمدي رئيس هيئت و آقاي نيك بين مديركل وقت تربيت بدني استان هم زمان با مجمع انتخابات استان با حضور دكترحميد قاسمي رئيس فدراسيون ، نخستين سالن استاندارد اسكواش در رشت بادارابودن 3 كورت وامكانات جنبي افتتاح شد.
تاقبل از افتتاح كورت هاي استاندارد ، اسكواش بازان رشت از طريق كورت تمريني آقاي همتي كه درسال 1374 ساخته شده بود به تمرين مي پرداختند.
ميزباني مسابقات بين المللي بانوان  سازمان حرفه اي بانوان جهان درآبان سال 86 به همراه استخدام مربي پاكستاني (پاتريك سليمان ) و برگزاري مسابقات مهم داخلي وكلاس هاي آموزشي از مهم ترين اقدامات دوران رياست اقاي محمدي تا سال 88 به شمار مي آيد.
درسال 88 به دليل تغيير درمديريت تربيت بدني استان وبروز مشكلات ، آقاي محمدرضا روحاني منش درتاريخ 8 بهمن سال 88 به عنوان سرپرست جديد هيئت گيلان منصوب شد و در 26 ارديبهشت سال 89 بابرگزاري مجمع عمومي انتخابات استان با حضور آقاي فولادي مديركل وقت تربيت بدني استان و كسري غفوري نايب رئيس فدراسيون آقاي محمدرضا فرمند به عنوان رئيس جديد هئيت انتخاب شد.
برگزاري مسابقات قهرماني پسران كشور درسال 90 وميزباني اردوهاي تيم ملي و استخدام مجدد پاتريك سليمان پاكستاني تا انتهاي سال 91 از اقدامات انجام شده دردوران اقاي فرمند به شمار مي رود.
 
1 - جمشيد محمدي  - 78 تا 88
2 - محمدرضا روحاني منش - 88 تا 89
3 - محمدرضا فرمند - 89 تاكنون
 
25-  لرستان
هيئت استان لرستان در سال 86 وبه سرپرستي محمود داودي نژاد كه خود از اهالي رسانه هاي ورزشي است راه اندازي شد.
ساخت نخستين كورت هاي اسكواش دراستان لرستان درقبل ازانقلاب ودرمجتمع ورزشي نساجي بروجرد با دارابودن يك كورت برمي گردد.
نخستين مجمع انتخابات هيئت لرستان با حضور اقاي محمدي اصل مديركل وقت تربيت بدني استان وبابك فقير دبير فدراسيون در 22 آبان سال 86 برگزار شد و اقاي داودي نژاد بطوررسمي رياست هيئت رابرعهده گرفت.
درمهرماه سال 92 نيز مجمع انتخابات استان برگزار شد و اقاي داودي نژاد بارديگر به مدت 4 سال به رياست هيئت استان انتخاب شد.
يكي ازمهم ترين دغدغه هاي اسكواش بازان اهالي لرستان وبه خصوص خرم آباد تكميل وبهره برداي از سالن دردست ساخت اسكواش است كه از سال 86 تاكنون درحال انجام است.
درسال 89 وطي سفر استاني آقاي سليماني رئيس فدراسيون به استان وي از شهرهاي دورود ، بروجرد و خرم اباد بازديد به عمل آورد وبا توافق انجام شده با هئيت بروجرد 2 كورت تمريني دربروجرد راه اندازي شد .
هيئت بروجرد نيز به سرپرستي شهرام برنجي درسال 89 درنخستين دوره ليگ اسكواش كشوري حضورداشت واين تيم همچنان علي رغم تغيير مديريت با حمايت هاي اداره ورزش وجوانان بروجرد حضور فعالي درليگ برتردارد.
راه اندازي ديواره هاي اسكواش باز دراليگودرز با حمايت آموزش وپرورش هم درسال 91 انجام شده است.
دراينجا جادارد از مرحوم سامان تفتي اسكواش باز جوان استان كه تيرسال 91 متاسفانه دردرياچه گهر غرق شد يادي كنيم.

1 - محمود داودي نژاد - 86 تاكنون
 
26-  مازندران
نخستين بار هيئت اسكواش استان مازندران در سال 1381 به سرپرستي آقاي مهدي ساداتي  از كارمندان شركت برق به پيشنهاد آقاي فرزامي دردوران مديريت آقاي بهروز منتقمي دراداره كل تربيت بدني مازندران راه اندازي شد ودرهمان ابتدا درمحل مجموعه داراب فونداسيون سالن اسكواش پي ريزي شد .
با حضور آقاي حسيني مديركل تربيت بدني وقت درسال 82 شرايط براي تكميل سالن و ادامه كارمهيا نشد تااينكه  درسال 1386 وبا حضور آقاي پريچهره به عنوان مديركل وقت تربيت بدني استان وعلاقمندي وي براي راه اندازي اسكواش مقدمات برگزاري مجمع انتخابات نيز فراهم شد و آقاي اسماعيل احمدي از كارمندان صداوسيما درتاريخ 28 تير سال 86 به عنوان نخستين رئيس هيئت اسكواش استان انتخاب  ودراولين اقدام كارساخت سالن اسكواش را ادامه داد تااينكه درسال 91 وپس از گذشت 5 سال با پي گيري هاي فدراسيون و اداره كل ورزش وجوانان وحمايت هاي مهندس طاهايي استاندار وقت سالن خانه اسكواش ساري به بهره برداري رسيد. 
درسال 91 نخستين مسابقات قهرماني كشور تحت عنوان نشنال كلوز مردان درساري برگزار شد ودرطول سال 91 يك مربي پاكستاني نيز در استخدام هيئت  بود .
اسماعيل احمدي درسوم مهر سال 90 بارديگر درمجمع انتخابات به عنوان رئيس هيئت استان انتخاب شد .
استان مازندران بضاعت خوبي براي راه اندازي اسكواش ساحلي را نيز دارد.

1 - مهدي ساداتي - 80 تا 82
 - بدون سرپرست - 82 تا 86
2 - اسماعيل احمدي - 86 تا كنون
 
27-  مرکزی

دراواخر دهه 70 و با پيشنهاد آقاي فرزامي رئيس وقت فدراسيون به آقاي رشيدي مديركل وقت تربيت بدني استان مركزي آقاي ناصر بيژني به عنوان سرپرست هيئت اسكواش منصوب شد ودرابتدا كارساخت يك سالن مجهز 3 كورته درمجموعه پنجم مرداد اراك آغاز شد .
درآذرماه سال 83 وحضور  دكترقاسمي درفدراسيون اسكواش مجمع انتخابات استان برگزار شد و اقاي سيدعلي بني جمالي به پيشنهاد آقاي رشيدي مسووليت هيئت را برعهده گرفت.
برگزاري مسابقات قهرماني كشور با كمك اداره كل تربيت بدني درسال 83 ، برگزاري نخستين دوره مسابقات دونفره (دوبل ) قهرماني كشوردرسال 85 و همچنين ميزباني چنددوره مسابقات داخلي از مهم ترين اقدامات هيئت استان مركزي بود.
حضورمربيان فعال به خصوص دربخش بانوان با حمايت هاي خانم عراقيه معاون بخش بانوان اداره كل باعث شد تا استان مركزي به عنوان يكي از استان هاي فعال كشور مطرح شود.
بعداز انتخاب مجدد آقاي بني جمالي درخرداد سال 88  به دليل مشغله كاري سرانجام در اذرسال 89 آقاي مازيارخاكباز كه مسووليت دبيري هيئت رابرعهده داشت به عنوان رئيس جديد هيئت انتخاب شد كه با پي گيري هاي آقاي سليماني رئيس فدراسيون و حمايت هاي آقاي قمري مديركل وقت تربيت بدني سالن قديمي اراك مرمت شد ونسبت به نصب كف وشيشه استاندارد اقدام به عمل آمد بطوري كه در سال 90 يك دوره مسابقات بين المللي PSA  تحت عنوان جام اميركبير دراراك برگزارشد.
برگزاري كلينيك داوري اسكواش در فروردين سال 90 دراراك با حضور منيرشاه مسوول كميته داوري آسيا وبرگزاري مسابقات رده هاي سني مختلف وحضور درمسابقات مهم كشوري ازجمله ليگ بانوان  اين استان را به عنوان يكي از فعال ترين استان هاي كشورمعرفي كرده است.
دراينجا جادارد يادي ازمرحومه عاطفه السادات شريفي  اسكواش باز خوب استان كه درسال 90 به دليل سانحه رانندگي دارفاني راوداع گفت داشته باشيم .روحش شاد

1 - ناصربيژني - 80 تا83
2 - سيد علي بني جمالي  - 83 تا 89
3 - مازيارخاكباز - 89 تاكنون
 
28-  همدان
درآذر سال 86 وبا حضور آقاي دكتر ملك زاده به عنوان رئيس فدراسيون ، هيئت اسكواش استان همدان به سرپرستي آقاي اسدالله بيات كه مسووليت امورگردشگري استان را داشت راه اندازي شد.
راه اندازي ديواره هاي اسكواش باز درهمدان وحضور دربرخي نمايشگاه ها وهمچنين شركت نمايندگان استان دركلاس هاي آموزشي وبرخي مسابقات كشوري مهم ترين فعاليت هيئت اسكواش استان در بدو تاسيس به شمار مي رفت. يكي از مهم ترين معضلات استان نداشتن سالن وكورت اسكواش است كه به همين دليل وعدم تحرك كافي هيئت با پي گيري اقاي سليماني رئيس فدراسيون  درتير سال 92 خانم فاطمه السادات شبيري از اهالي رسانه جانشين آقاي بيات شد ودر23 آذر سال 92 با برگزاري مجمع انتخابات با حضور سيد عبدي افتخاري مديركل ورزش وجوانان استان و بابك فقير دبير فدراسيون وي براي مدت 4 سال به عنوان رئيس هيئت انتخاب شد.

1 - اسدالله بيات - 86 تا 92
2 - فاطمه سادات  شبيري - 92 تاكنون 

29-  هرمزگان
هرچند جزيره كيش درتقسيمات كشوري جزو استان هرمزگان به شمار مي رود ولي راه اندازي هيئت اسكواش دربندرعباس به آذر ماه سال 86 وانتصاب آقاي مهدي دريانورد از مسوولين گردشگري استان درزمان رياست دكترملك زاده درفدراسيون اسكواش برمي گردد.
در 30 خرداد سال 90  مجمع انتخابات استان با حضور محمود آرامي مديركل وقت تربيت بدني  استان  وكسري غفوري نايب رئيس وقت فدراسيون  آقاي كاوه جعفري از مسوولين سازمان هواشناسي به عنوان رئيس هيئت انتخاب شد .
باشروع دوره رياست آقاي سليماني رئيس فدراسيون درسال 89 پي گيري خوبي براي ساخت كورت هاي ساحلي به عمل آمد كه با حمايت هاي آقاي محمود آرامي مديركل وقت ورزش وجوانان استان وپي گيري آقاي جعفري  ، درفروردين سال 91 نخستين كورت هاي ساحلي كشور درمجموعه هفتم تير بندرعباس با حضور دكترعباسي نخسيتن وزير ورزش وجوانان ومسعود سليماني رئيس فدراسيون افتتاح شد.
اميد است با پي گيري هاي هيئت شاهد برگزاري نخستين دوره مسابقات ساحلي و همچنين ساخت نخستين كورت هاي استاندارد اسكواش در استان هرمزگان باشيم.

1 - مهدي دريانورد - 86 تا 88
2 -كاوه جعفري - 90 تاكنون 
2
30-  یزد
 استان يزد يكي از قديمي ترين هيئت هاي استاني كشور به شمار مي رود كه درسال 79 وبه پيشنهاد آقاي فرزامي ، آقاي علي اصغرحسيني معاون ورزشي اداره كل تربيت بدني استان به عنوان سرپرست استان منصوب شد وپس از آن با پي گيري هاي انجام شده نخستين سالن اسكواش يزد درمجموعه شهيد صدوقي جنب اداره كل تربيت بدني مورد بهره برداري قرارگرفت.
تربيت ومعرفي قهرمانان صاحب نامي چون مجيد روحاني به همراه كادر اجرايي خوب ،  باعث شد استان يزد به عنوان يكي از قطب هاي اسكواش ايران مطرح شود.
در سال 86 وبه دليل ممنوعيت تصدي مسوولين اداره كل در هيئت هاي ورزشي با پيشنهاد دكترملك زاده رئيس فدراسيون عزيزاله سيفي از مسوولين گردشگري استان به عنوان سرپرست جديد هيئت يزد منصوب شد ودرنهايت بابرگزاري مجمع انتخابات درتيرسال 1387 آقاي محمد علي نگهي كه خود از سال 79 به بعد  مسووليت دبيري هيئت را برعهده داشتند  به عنوان رئيس جديد هيئت انتخاب شد. در 31 مرداد سال 91 نيز مجمع انتخابات استان با حضور عباس دهقان مدير كل ورزش وجوانان استان وبابك فقير دبير فدراسيون آقاي نگهي براي 4 سال ديگر به عنوان رئيس هيئت انتخاب شد.
ساخت 2 كورت ديگر جنب سالن اسكواش فعلي يزد و آغاز بكار ساخت سالن اسكواش ويژه بانوان دريزد درسال 92 به همراه حضور در رويدادهاي كشوري و ميزباني هاي مختلف از جمله ميزباني سومين المپياد ايرانيان درسال 90  ومسابقات كشوري وتربيت ملي پوشان دربخش مردان از مهم ترين عملكرد هيئت فعال يزد درسطح كشوربه شمار مي رود كه اميد است با ادامه اين روند شاهد فعال شدن هيئت هاي شهري درديگر نقاط استان پهناور يزد باشيم.

1 - علي اصغرحسيني - 79 تا 86
2 - عزيزاله سيفي - 86 تا 87
3 - محمدعلي نگهي - 87 تاكنون 

+ نوشته شده توسط بابک فقیر در چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۲ و ساعت 11:17 |
يكي از مهم ترين اهداف فدراسيون اسكواش از بدو تاسيس برگزاري ليگ بود.  در14  اسفند سال 82 با پيشنهاد طرحي از سوي آقاي احمدازادپهلوان رئيس وقت كميته مسابقات ،  لیگ اسکواش ایران  به طريق خاص وفقط با ثبت ديدارهاي انفرادي درتهران ، كيش ، اهواز ، رشت وبرخي ديگر از شهرهاي كشورمان برگزار شد واين طرح تا سال 1385 ادامه يافت.

دربهمن  سال 1386 كسري غفوري مسووليت كميته ليگ را برعهده گرفت و  حضور9 تيم وبا همكاري آقاي حميد الماسي درشهرهاي تهران ، كرمانشاه و يزد به صورت  متمركز ليگ سال 86 انجام شد وتيم هاي پيشگامان يزد ، كوا تهران و دانشگاه آزاد اول تاسوم شدند.

درسال 1387 طرح برگزاري مسابقات تيم به تيم ليگ پس از چند جلسه كارشناسي با حضورمسوولين هيئت ها وباشگاه هاي استاني بررسي شد ودرنهايت در 26 آذر سال 1388 نخستين دوره رسمي ليگ برتراسكواش به سرپرستي كسري غفوري با حضور 8 تيم  درتهران آغاز شد .

درابتداي سال 89 آقاي حميد الماسي از سوي آقاي سليماني رئيس فدراسيون به عنوان سرپرست سازمان ليگ منصوب شد.  نخستين دوره ليگ اسكواش مردان كشور در 25 آبان سال 89 با قهرماني تيم انقلاب تهران خاتمه يافت و تيم هاي جام جم يزد ومناطق نفت خيز جنوب دوم وسوم شدند.

نخستين دوره ليگ بانوان كشور هم به مسووليت خانم حليمه پامير در 21 مهر سال  89  درتهران آغاز شد ودرادامه  خانم راضيه سيف زاده جانشين خانم پاميرشد. ليگ برتر بانوان  در 9 ارديبهشت سال 90 با قهرماني تيم استقلال تهران خاتمه يافت و تيم هاي انقلاب تهران وموسسه قوامين اراك دوم وسوم شدند. 

در تاريخ 9 بهمن سال 89 نيز نخستين مجمع عمومي سازمان ليگ اسكواش به رياست آقاي سليماني برگزار شد  و آقاي سليماني به عنوان رئيس سازمان ليگ ، آقاي كسري غفوري را به عنوان دبير سازمان ليگ مردان و خانم راضيه سيف زاده را به عنوان دبير سازمان ليگ بانوان منصوب كرد.

  در 28 دي سال 90  مسعود قره ضياالديني به عنوان دبير سازمان ليگ مردان جانشين كسري غفوري شد و در 24 اسفند همان سال نخستين دوره ليگ دسته اول مردان در تهران با حضور 10 تيم آغاز شد.

مسعود قره ضياالديني در 28 ارديبهشت سال 91 با حكم آقاي سليماني به عنوان سرپرست جديد سازمان ليگ منصوب شد كه ازمهم ترين اقدامات انجام شده وي برگزاري منظم مسابقات دسته اول مردان واتمام دومين دوره ليگ برتر بود .

درتيرماه سال 91 نيز اولين دوره ليگ دسته اول بانوان نيز درگرگان اغاز شد .

در آبان سال 91  وپس ازاتمام دومين دوره ليگ برتر آقاي سيد حسن خبيري به عنوان سرپرست سازمان ليگ جانشين آقاي ضياالديني شد وخانم سيف زاده نيز به عنوان دبير وي ومسوول بخش بانوان منصوب و سومين دوره ليگ برتر مردان از 12 تير سال 92 آغاز شد .

 مسعود سليماني رئيس فدراسيون درتاريخ 19 شهريور 92 مجيد جليلي قاضي زاده را به عنوان سرپرست جديد سازمان ليگ منصوب كرد  كه درحال حاضر دومين دوره ليگ دسته اول مردان و سومين دوره ليگ برتربانوان وليگ دسته اول بانوان تحت مديريت وي درحال برگزاري است.

سومين دوره ليگ برتر اسكواش مردان 18 بهمن خاتمه خواهد يافت .

 

ليگ اسكواش مردان

نخستين دوره ليگ برتر اسكواش مردان  – 26 آذر 89 تا 25 آبان 90

1-      انقلاب تهران 2 – جام جم يزد  3- مناطق نفت خيز جنوب 4- موسسه ورزش كيش  5 – هيئت بروجرد  6-  ميراث فرهنگي گلستان 7 – پالايشگاه آبادان 8 – آران وبيدگل كاشان

دومين دوره ليگ برتر اسكواش مردان  6 مرداد 90 تا 28 مهر 91

1-      يزداسكواش 2 -  انقلاب تهران 3- ميراث فرهنگي گلستان 4 – سحاب آران وبيدگل 5 – نفت آبادان 6 – شهداي كرمانشاه 7- تربيت بروجرد

نخستين دوره ليگ دسته اول مردان – 24 اسفند 90 تا 3 شهريور 91

1-      اكسين خوزستان 2- اراك اسكواش 3- هيئت اذربايجان غربي 4 – برنج سفره گيلان 5- فارس اسكواش 6- فرآورده هاي لبني لاله مازندران 7 – جام جم لرستان 8 – بازتاب فارس 9- هيئت آذربايجان شرقي 10 – هيئت زنجان

 

ليگ اسكواش بانوان

نخستين دوره ليگ برتر اسكواش بانوان  -  21 مهر  89 تا 9 ارديبهشت 90

1-      استقلال تهران 2 – انقلاب تهران 3- موسسه قوامين اراك 4 – ميراث فرهنگي گلستان 5 – شهيد نصر اصفهان 6 – لوزي مشهد 7- هيئت مازندران 8 – شهداي ورزشكار كرمانشاه

دومين دوره ليگ برتر اسكواش بانوان -   1390 تا 30بهمن 91

1-      هیأت  تهران 2- هیأت یزد 3- هیأت گلستان 4- فیروز صفه اصفهان 5- اراک اسکواش 6- شهدای ورزشکار کرمانشاه 7- سولار مازندران

سومين دوره ليگ برتر اسكواش بانوان -1391 تا 19 /2/92

1-      هيات تهران 2- فولادماهان سپاهان 3- هيات يزد 4 – اراك 5- گلستان 6- فارس 7- فرآورده هاي لبني مازندران

 

نخستين دوره ليگ دسته اول بانوان – 7 تير تا 21 مهر 91

1-      هيات فارس 2- هيات گلستان 3- هيات اصفهان 4- هيات خراسان جنوبي 5 – هيات سيستان وبلوچستان 6- هيات آذربايجان غربي 7- هيات زنجان

+ نوشته شده توسط بابک فقیر در چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۲ و ساعت 11:11 |

رويدادهاي مهم قبل از تشكيل انجمن ملي تربيت بدني وپيشاهنگي

1- تاسيس نخستين باشگاه ورزشي درتهران توسط ميرمهدي ورزنده درسال 1296

2- تاسيس مجمع فوتبال ايران درسال 1299

3- برگزاری مسابقه های مختلف ورزشی درمیدان مشق تهران به پیشنهاد تیمسار جهانبانی رئیس ستادارتش وموافقت رضا پهلوی که مقام نخست وزیری را به عهده داشت درسال1303

2-    4-    تصویب قانون اجباری شدن ورزش درآموزشگاهها در مجلس شورای ملی 14/6/1306 دردوران رياست مخبرالسلطنه به عنوان رئيس هيئت دولت  به همت علي اصغرحكمت وزير فرهنگ دولت وقت

3-   5-   تاسیس موسسه پیشاهنگی در 1312

4-   6-   ورود توماس گبیسن آمریکایی به پیشنهاد علی اصغرحکمت کفیل وزارت معارف جهت راه اندازی ادراه تربیت بدنی . (فروردین 1312)

5-    7-    تشکیل انجمن ملی تربیت بدنی وپیشاهنگی ایران به ریاست حسین سمیعی (ادیب السلطنه ) تحت نظر وزارت معارف (فرهنگ) (28/1/1313) دردوران محمد علي فروغي به عنوان رئيس هيئت دولت

6-    8-  برگزاری اولین جلسه انجمن ملی تربیت بدنی وپیشاهنگی ایران با حضورآقایان حکیم المک – دکترصدیق اعظم- اسدی – تربیت – شمس ومسترگیبسن – علی اصغرحکمت کفیل وزارت فرهنگ – ابراهیم حکیمی – حسین علاء – امان الله جهانبانی – عیسی صدیق – ابراهیم شمس آبادی و تصویب اساسنامه انجمن و انتخاب حسین علاء بعنوان ریاست انجمن . (محمدرضا پهلوی ریاست عالیه انجمن رابه عهده داشت). در مورخ 2/2/1313

روساي ورزش ايران از سال 1313 به بعد

1-     1-   امیر حسین علایی (حسین علاء ) ز 2/2/1313 تا مرداد 1313 – رئيس انجمن ملی تربیت بدنی وپیشاهنگی ایران (نخست وزير: محمد علي فروغي )

2-     ۲-   حسين سميعي از 1/7/1313 تا 31/4/1318 – رئيس انجمن ملی تربیت بدنی وپیشاهنگی ایران (نخست وزير: محمد علي فروغي ومحمودجم  )

- تصویب  اساسنامه اداره تربیت بدنی وپیشاهنگی۱۳۱۵/۹/۳

- انتصاب بهاء الدین پازارگاد بجای توماس گیبسن درتاريخ ۱۳۱۷/۱۰/۶

-اعزام دانشجويان به المپيك 1936 برلين به سال 1315

- تصویب اساسنامه دانشسرای تربیت بدنی۱۳۱۷/۶/۱۵

 3-   ۳-  محمد علي تربيت از 21/6/1318 تا 27/10/1318- رئيس انجمن ملی تربیت بدنی وپیشاهنگی ایران (نخست وزير: محمودجم )

-           برگزاری نخستین دوره مسابقات قهرمانی کشور درسال 1318

-           افتتاح استاديوم امجديه (شهيد شيرودي فعلي )

4-   ۴-  اللهيار صالح از 27/10/1318 تا تير1319 - رئيس انجمن ملی تربیت بدنی وپیشاهنگی ایران (نخست وزير: احمد متين دفتري )

       ۵- ابوالحسن ابتهاج از مرداد 1319 تا آذر1320  - رئيس انجمن ملی تربیت بدنی وپیشاهنگی ایران (نخست وزير:  منصورالملک و محمدعلی فروغی )

6-   ۶-  حسين علاء از آذر1320 تا تير 1324 - رئيس انجمن ملی تربیت بدنی ( رئيس دولت :  محمدعلی فروغی – علي سهيلي – قوام السلطنه – محمدساعد – مرتضي قلي بيات – ابراهيم حكيمي – محسن صدر )

- انشعاب تشکیلات ورزش کشور اداره پرورش تن زیرنظر وزارت معارف جهت آموزشگاه ها اداره تربیت بدنی تحت نظر

- توسعه باشگاه هاي ورزشي

۷-  حسین سمیعی از تير 1324 تا شهريور 1325 - رئيس انجمن ملی تربیت بدنی (نخست وزير:  محسن صدر- ابراهیم حکیمی - قوام السلطنه )

8-     ۸-   غلامعلی شایگان از مهر 1325 تا اسفند 1325 - رئيس انجمن ملی تربیت بدنی (نخست وزير:  قوام السلطنه )

9-    ۹-   حسین سمیعی از اسفند 1325 تا شهريور 1326 - رئيس انجمن ملی تربیت بدنی (نخست وزير:  قوام السلطنه- ابراهيم حكيمي )

-           تصویب اساسنامه جدید انجمن وآغاز بکاررسمی فدراسیون ها درتاريخ 12/12/1325

-           پیدایش کمیته ملی المپیک در تاريخ ۱۳۲۶/۹/۲

-           تصویب اساسنامه کمیته ملی المپيك درتاريخ 5/5/1326

10-  ۱۰-   تیمسار امان الله جهانبانی از شهريور 1326 تا آذر 1326 - رئيس انجمن ملی تربیت بدنی (نخست وزير:  ابراهيم حكيمي )

11-   ۱۱- محمد بدر از آذر1326 تا بهمن 1326 - رئيس انجمن ملی تربیت بدنی (نخست وزير:  ابراهيم حكيمي )

12-  ۱۲-  تیمسار امان الله جهانبانی از بهمن 1326 تا دي 1331 - رئيس انجمن ملی تربیت بدنی (نخست وزير:  ابراهيم حكيمي-  عبدالحسین هژیر- محمد ساعد- علی منصور - حاجعلی رزم آرا - حسین علاء - دکترمحمد مصدق - قوام السلطنه - محمد مصدق )

-           شركت درالمپيك 1948 لندن وكسب رده  36

-           شركت درالمپيك 1952 هلسينكي وكسب رده 30

-           شركت درنخستين دوره بازي هاي آسيايي درسال 1951 درهند وكسب مقام سوم

13-   ۱۳-   تیمسارنادر باتمانقلیچ از 24/10/1331 تا 24/2/1332 - رئيس انجمن ملی تربیت بدنی (نخست وزير:  محمدمصدق )

14-   ۱۴-   دكتر كماالدين جناب از خرداد 1332 تا مرداد 1332 - رئيس انجمن ملی تربیت بدنی (نخست وزير:  محمدمصدق )

15-   ۱۵-  دكتر عباس ايزد پناه از مرداد 1332 تا 20/6/1337 - رئيس انجمن ملی تربیت بدنی (نخست وزير:  فضل اله زاهدي – حسين علاء – منوچهر اقبال )

-           شركت درالمپيك 1956 ملبورن  و كسب رده پرافتخار 14

-           نخستين حضور ايران درالمپيك زمستاني در سال 1956 درايتاليا

-           شركت دربازي هاي آسيايي 1958 توكيو وكسب رده چهارم

16-  ۱۶ -  تيمسار محمد دفتري از شهريور 1337 تا دي 1339 - رئيس انجمن ملی تربیت بدنی (نخست وزير:  منوچهر اقبال – جعفر شريف امامي  )

-           شركت درالمپيك 1960 رم وكسب رده 28

17-  ۱۷-    محمدحسين عميدي از دي 1339 تا آبان 1341 - - رئيس انجمن ملی تربیت بدنی (نخست وزير:  جعفر شريف امامي – علي اميني – اسداله علم  )

-           نخستين قهرماني تيم ملي كشتي آزاد درجهان درمسابقات 1961 يوكوهاما

18-   ۱۸-  دكتر عباس ايزد پناه از آبان 1341 تا دي 1345 - رئيس انجمن ملی تربیت بدنی (نخست وزير:  اسداله علم – حسنعلي منصور – اميرعباس هويدا  )

-           شركت درالمپيك 1964 توكيو وكسب رده 34

-           شركت دربازي هاي آسيايي 1966 بانكوك وكسب  رده ششم

-           قهرماني تيم كشتي آزاد ايران درمسابقات جهاني  1965 منچستر

19-   ۱۹-   منوچهر قراگزلو از دي 1345 تا بهمن 1346 - رئيس انجمن ملی تربیت بدنی (نخست وزير:  اميرعباس هويدا  )

 --      - ميزباني كنگره المپيك درتهران

20-   ۲۰-  تيمسار پرويز خسرواني از بهمن 1346 تا شهريور 1350 - رئيس انجمن ملی تربیت بدنی (نخست وزير:  اميرعباس هويدا  )

-           شركت درالمپيك 1968 مكزيك وكسب رده 19

-           شركت دربازي هاي اسيايي 1970 بانكوك وكسب رده چهارم

-           ميزباني فوتبال جام ملت هاي آسيا ونخستين قهرماني ايران به سال 1968 ميلادي

-           تصويب قانون تاسيس سازمان تربيت بدني وتفريحات سالم درمجلس به تاريخ 23/3/1350

-           بهره برداري از استاديوم 100 هزارنفري آريامهر (آزادي فعلي )

21-   ۲۱-  تيمسار مصطفي امجدي از شهريور 1350 تا ارديبهشت 1351 - رئيس سازمان تربیت بدنی وتفريحات سالم (نخست وزير:  اميرعباس هويدا  )

           - قهرماني تيم ملي فوتبال براي دومين بار درجام ملت هاي آسيا در تايلند

22-    ۲۲-  تيمسارعلي حجت كاشاني از شهريور ۱۳۵۱ تا شهريور ۱۳۵۴ - رئيس سازمان تربیت بدنی وتفريحات سالم (نخست وزير:  اميرعباس هويدا  )

-           شركت در المپيك 1972 مونيخ وكسب رده 28

-           ميزباني بازي هاي آسيايي 1974 ميلادي درتهران وكسب مقام دوم

-           كسب سومين مقام قهرماني فوتبال درجام ملت هاي آسيا در سال 1976 ميلادي درتهران

-           شركت در المپيك 1976 مونترال وكسب رده 33

            نخستین حضور کشورمان درجام جهانی فوتبال به سال 1978 میلادی درآرژانتین       

         ۲۳ - ضیاء شادمان از شهریور ۱۳۵۴ تا شهریور ۱۳۵۶ (نخست وزیر: امیرعباس هویدا )

۲۴

         ۲۴- تیمسارنادرجهانبانی از شهریور 1356 تا بهمن 1357- رئیس سازمان ورزش ایران

-           انحلال سازمان تربيت بدني وتفريحات سالم به دستور محمدرضاشاه وايجادسازمان ورزش تحت نظر وزارت آموزش وپرورش درتاريخ 8/6/1356

24  ۲۵- حسين شاه حسيني از بهمن 1357 تا شهريور 1359- رئيس سازمان تربیت بدنی  (نخست وزير:  مهدي بازرگان  )

-           تاسيس مجدد سازمان تربيت بدني وتفريحات سالم

-           تحريم بازي هاي المپيك 1980 مسكو

24-  ۲۶-   مصطفي داودي از شهريور 1359 تا فروردين 1362 - رئيس سازمان تربیت بدنی  (نخست وزير:  شهيد رجايي – ميرحسين موسوي  )

-           شركت دربازي هاي آسيايي 1982 دهلي دراوج جنگ تحميلي وكسب رده هفتم

25-  ۲۷-   اسماعيل داودي شمسي از فروردين 1362 تا بهمن 1364 - رئيس سازمان تربیت بدنی وتفريحات سالم (رئيس جمهور : حضرت آيت اله خامنه اي - نخست وزير:  ميرحسين موسوي  )

-           تحريم بازي هاي المپيك 1984 لس آنجلس

26-  ۲۸-   احمد درگاهي از بهمن 1364 تا شهريور 1368 - رئيس سازمان تربیت بدنی (رئيس جمهور : حضرت آيت اله خامنه اي - نخست وزير :  ميرحسين موسوي  )

-           شركت دربازي هاي آسيايي 1986 سئول وكسب رده چهارم

-           شركت دربازي هاي المپيك 1988 سئول و كسب رده 36

27-   ۲۹-   دكتر حسن غفوري فرد از شهريور 1368 تا بهمن 1372- رئيس سازمان تربیت بدنی  ( رئيس جمهور :  حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني )

-           شركت درالمپيك 1992 بارسلونا وكسب رده 44

-           شركت دربازي هاي آسيايي 1990 پكن وكسب رده پنجمي

-           نخستين قهرماني فوتبال در بازي هاي آسيايي بعداز انقلاب

            احیای مجدد برخی ورزش ها مثل بوکس ، شطرنج وشمشیربازی

   ارتقای پست رئیس سازمان تربیت بدنی به عنوان معاون ریاست جمهوری         

28-   ۳۰-   مهندس سيد مصطفي هاشمي طباء از بهمن 1372 تا آبان 1380- رئيس سازمان تربیت بدنی  (رئيس جمهور : حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني  وحجت الاسلام محمد خاتمي )

-           شركت دربازي هاي آسيايي 1994 هيروشيما وكسب رده ششمي

            شركت درالمپيك 1996 آتلانتا وكسب رده 43

-           كسب مقام قهرماني كشتي آزاد درجهان درسال 1998 ميلادي درتهران

            شركت دربازي هاي آسيايي بانكوك وكسب رده هفتمي

-           صعود به جام جهاني فوتبال 1998 فرانسه

-           شركت در المپيك 2000 سيدني  وكسب رده 26

29-    ۳۱-  مهندس محسن مهرعليزاده از آبان 1380 تا 4/7/1384 - رئيس سازمان تربیت بدنی وتفريحات سالم (رئيس جمهور : حجت الاسلام محمد خاتمي )

-           شركت در المپيك 2004 آتن وكسب رده 29

-           شركت دربازي هاي آسيايي 2002 بوسان وكسب رده دهمي

-           كسب مقام قهرماني كشتي آزاد درجهان به سال 2002 درتهران

-           صعود به جام جهاني فوتبال 2006آلمان

-           تدوين طرح نظام جامع ورزش كشور

30-  ۳۲-  مهندس محمد علي آبادي از 4/7/1384 تا24/6/1388 - رئيس سازمان تربیت بدنی (رئيس جمهور : دكتر محمود احمدي نژاد )

-           شركت دربازي هاي آسيايي 2006 دوحه وكسب رده ششم

-           شركت دربازي هاي المپيك 2008 پكن وكسب رده 51

-           نخستين قهرماني بسكتبال درآسيا به سال 2007 درچين

-           افزايش سرانه فضاهای ورزشي

31-  ۳۳-  دكتر علي سعيدلو از 24/6/1388 تا 5/5/1390- رئيس سازمان تربیت بدنی  (رئيس جمهور : دكتر محمود احمدي نژاد )

-           شركت دربازي هاي آسيايي 2010 گوانگ ژو وكسب رده چهارم

-           تصويب تشكيل وزارت ورزش وجوانان درمجلس به تاريخ

-            قهرماني بسكتبال درآسيا به سال 2009

32-  ۳۴-   دكتر محمدعباسي – از 5/5/1390 تا 26/5/1392 – وزير ورزش وجوانان (رئيس جمهور : دكتر محمود احمدي نژاد )

-           شركت دربازي هاي المپيك 2012 لندن وكسب رده پرافتخار 17

-           كسب رده پرافتخار 11 در پارالمپيك 2012 لندن

-           كسب مقام قهرماني كشتي فرنگي درالمپيك 2012 لندن

-           قهرماني بسكتبال درآسيا به سال 2013 درفيليپين

-           صعود به جام جهاني فوتبال 2014 برزيل

-           صعود به ليگ جهاني واليبال 2013 و2014

-           قهرماني واليبال در آسيا به سال 2011 درتهران

  35-  دكتر سید رضا صالحي اميري – از ۲۶/۵/۹۲ تا ۶/۸/۱۳۹۲-  سرپرست وزارت ورزش وجوانان (رئيس جمهور : دكتر حسن روحاني)        

        مسعود سلطاني فروزير پيشنهادي درتاريخ 25 مرداد 92  با 117 راي موافق ، 148 راي مخالف و18 راي ممتنع موفق به راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي نشد

        قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد دررقابت های قهرمانی جهان 

        دومی ایران دربازی های کشورهای اسلامی دراندونزی

دکتر سید رضاصالحی امیری وزير پيشنهادي   در ۶ آبان ۹۲ با 107 راي موافق ، 141 راي مخالف و 13 راي ممتنع نتوانست از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد

       ۳۶- محمد شریعتمداری - از 92.8.6 تا 92.8.26 - سرپرست وزارت ورزش وجوانان ( رئیس جمهور: دکترحسن روحانی )

        نصراله سجادي وزير پيشنهادي در 19 آبان 92 با 124 راي موفق ، 107 راي مخالف و 22 راي ممتنع موفق به راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي نشد

       37- دكتر محمود گودرزي - از 26 .92.8  تاکنون - وزير  ورزش وجوانان ( رئیس جمهور: دکترحسن روحانی )

      دكترگودرزي  درتاريخ 26 آبان 92 با 199 راي موافق و 42 راي مخالف ازمجلس شوراي اسلامي راي اعتماد گرفت.

قه

+ نوشته شده توسط بابک فقیر در سه شنبه پنجم شهریور ۱۳۹۲ و ساعت 12:48 |

از سال 1304 که قانون نظام وظیفه اجباری شد یک رشته تمرینات ورزشی واخلاقی همراه با انضباط وآوزش فنون نظامی به جوانان اموخته شد. با تصویب قانون اجباری شدن ورزش درمدارس درمجلس به سال 1306 مقدمات آموزش ورزش درکشور فراهم شد ولی به علت نبود امکانات ومعلم ورزشی این طرح از ابتدا بصورت کامل به اجرا درنیامد.

درسال 1296 نخستین باشگاه ورزشی توسط مرحوم میرمهدی ورزنده با آموزش رشته های ژیمناستیک ، شمشیربازی ووزنه برداری درتهران تاسیس شد. درسال 1304 هم باشگاه اجتماعیون به مدیریت مرحوم شمس الدین شایسته ، آموزش رشته هایی چون تنیس ، بوکس ، فوتبال والیبال را انجام می داد ضمن اینکه درهمان سال ها باشگاه هایی چون شعاع ونیکنانم نیز تاسیس شد .

یکی ازمهمترین معضلات آن سال ها تربیت مربی ومعلم ورزشی بود که بعد از تاسیس رسمی انجمن ملی تربیت بدنی درسال 1313 ، با اعزام دانشجویان به المپیک برلین درسال 1315 ، نخستین دانشسرای تربیت معلم ورزش درسال 1317 درتهران راه اندازی شد.

این اقدامات با تاسیس فدراسیون ها وباشگاه های ورزشی باعث شد تا سال 1330 تعداد 4 دانشسراهای تربیت معلم ورزشی نیز تاسیس شود ضمن اینکه فدراسیون ها به عنوان متولی رشته های ورزشی تحت نظر انجمن های تربیت بدنی وپیشاهنگی کار تربیت مربی ورزشی را بطور جدی آغاز کردند.

طبق اعلام رئیس وقت سازمان تربیت بدنی کشور درسال 47 وی تربیت مربی را یکی از مهمترین مشکلات اصلی ورزش کشور عنوان کرده است ونیاز کشور به مربی ومعلم ورزشی واجدشرایط درآن سال را 10 هزار نفر عنوان کرده است .

برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب ونشریات ورزشی درسال 48 ، میزبانی بازی های آسیایی درسال 53 وگسترش ورزش درکشور نیازباردیگر نیاز به تربیت مربی ومعلم ورزش را بیشتر نمایان می کند.

طبق آمار اعلام شده با پیروزی انقلاب درسال 57 تعداد مربیان وداوران ورزشی کشور رقمی نزدیک به 7000 می باشد که این رقم درسال 70 به عدد 14 هزار، درسال 80 به حدود 90 هزار ودرحال حاضر قریب به 150 هزار نفراست .

هرچند تعداد مربیان کشور طی 30 سال گذشته افزایش داشته است اما درمقایسه با رقم جمعیت کشور نسبت آن ثابت مانده است.

تاپایان سال گذشته مربیان خارجی به عنوان مربیان تیم های ملی والیبال ، فوتسال ، فوتبال ، بسکتبال ، اسکی ، اسکواش ، بدمینتون ، تیراندازی ، تکواندو ، ژیمناستیک ، شنا ، شمشیربازی ، شطرنج ، قایقرانی ، کریکت ، موی تای ، وزنه‌برداری ، ووشو و هندبال فعالیت داشتند که قرارداد تعدادزیادی ازآنها به دلیل مشکلات ارزی لغو شد واین تهدید می تواند به فرصت خوبی برای ورزش کشورمان باشد تا بابرنامه ریزی مناسب به خصوص از سوی فدراسیون ها مربیان داخلی طی یک برنامه زمان بندی مناسب جایگزین مربیان خارجی شوند.

درخصوص کیفیت مربیگری با نگاهی به آمارمربیان خارجی کمیته ملی المپیک درسال 90 وقبل از بحران ارز یکی از نیازها ومعضلات اکثر ورزش ها درایران نداشتن علم وتجربه روز مربیگری است که این خود تهدیدی است که البته می تواند با برنامه ریزی صحیح وزارت ورزش وفدراسیون ها به فرصت خوبی برای تربیت مربی تبدیل شود.

+ نوشته شده توسط بابک فقیر در پنجشنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۲ و ساعت 9:24 |

نخستین مجلس شناخته شده در تاریخ ایران به زمان اشکانیان بازی‌گردد. ولی تشکیل اولین مجلس ملی کشور به انقلاب مشروطه  درسال 1285 بازمی گردد . مجلس شورای ملی از  تا سال ۱۳۶۸ در حدود ۸۳ سال به حیات خود ادامه داد و در جریان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام پیدا کرد.

از مهمترین اقدامات ورزش درقبل ازانقلاب می توان به تصویب قانون اجباری شدن ورزش درمدارس درسال 1306 ، قانون تشکیل سازمان تربیت بدنی درسال 1350 وانحلال آن درسال 1356  اشاره کرد.

ازمهمترین مصوبات مجلس شورای اسلامی می توان به تشکیل مجدد سازمان تربیت بدنی بعداز پیروزی انقلاب ، قانون سرباز قهرمان درسال 76 واصلاح آن درسال 92 و اختصاص یک درصد از درآمدهای سازمان های دولتی به ورزش با اختصاص 30 درصد از یک درصد فوق به حساب سازمان تربیت بدنی سابق درخرداد ماه 82 تحت عنوان بندچ دربرنامه توسعه سوم که بعدها دربرنامه چهارم درتیرماه سال 84 به بند ب تغییرنام داد کمک های شایان  توجهی به ورزش کشورکرد .

همچنین مصوبه مجلس مبنی بر عدم کمک دولت به ورزش حرفه‌ای وحذف قانون اختصاص یک درصد دردی ماه 89 درچارچوب برنامه پنجم توسعه یکی از مصوبات بحث برانگیز مجلس به شمار می رود. .

حضور ورزشکاران ومدیران ورزشی  درمجلس با توجه به محبوبیت آنها دربین عموم مردم از قدیم الایام درکشورمان رواج داشته وهم اکنون نیز ادامه دارد.

ازطرفی حضور دولتمردان نیز با توجه به ارتباطات خود درراس ادارات وفدراسیون های ورزشی نیز همچنان ادامه دارد.

درمجلس کمیته تربیت بدنی وجوانان تحت نظر کمیسیون فرهنگی ورزش فعالیت دارد  که از مهمترین مسوولین این کمیته می توان به امیررضاخادم ، مرحوم سید جلال یحیی زاده و علیرضا دهقانی اشاره کرد.

فراکسیون ورزش مجلس نیز با نقش  حمایت، پشتیبانی و بستر سازی برنامه های کمیته تربیت بدنی فعالیت های خودرا انجام می دهد  درحال حاضر مقداد نجف نژاد مسوولیت این فراکسیون را برعهده دارد وقبل وی امیدوار رضایی و علی اصغرهادی زاده عهده دار این سمت بوده اند.

طرح تبديل سازمان‌هاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان در دوازدهم دي ماه سال 89  یکی ازمهمترین طرح های تصویب شده مجلس درچندسال اخیر به شمارمی رود.

درحال حاضر یکی از مهمترین دغدغه های ورزش کشور نبود رابطه مشخص میان شرح وظایف وزارت ورزش وجوانان و کمیته ملی المپیک است ازطرفی ساماندهی وضعیت مدیریتی ، ساختاری و قانونی فدراسیون ها و هئیت های ورزشی آماتوری ،چگونگی واگذاری اماکن ورزشی به فدراسیونها و هئیت های ورزشی آماتوری وبخش خصوصی از مشکلات وزش کشوربه شمارمی رود.

خوشبختانه طی چندسال گذشته با حضور نفرات باتجربه ورزش کشور در مجلس شرایط برای تدوین واجرای قانونمند ورزش از طریق طرح جامع ورزش درحال انجام است که امید می رود با اصلاح اساسنامه فدراسیون ها وتعیین تکلیف ورزش درامور تربیتی ، همگانی ، قهرمانی وحرفه ای مجلس نیز دراین زمینه  کمک حال ورزش ایران باشد

+ نوشته شده توسط بابک فقیر در پنجشنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۲ و ساعت 9:23 |

در جريان بازي های المپيك 1920 در انتورپ بلژيــك ، يك روزنامــه نگـار فرانسوی به نام “ فرانترزيشل “ پيشنهاد تشكيل يك اتحاديه برای خبرنگاران ورزشی جهان را مطرح كرد ، اما چهار سال طول كشيد تا بنای اتحاديه جهانی ورزشی نويسان “ AIPS“ پی ريخته شد تا اين اتحاديه با اهدافی كه متكی بر احترام به مليت ، سياست ، مذهب ، رنگ و نژاد ، جنسيت و اعتقاد اعضای آن است و می كوشد در صحنه های بين المللی ورزش تسهيلاتی در جهت تهيه خبر و عكس برای آنان فراهم كند ، هر سال قدرت و اعتبار بيشتری بگيرد .

درحال حاضر مركز اين تشكيلات ، در بوداپست مرکز مجارستان است

هرچند تاریخ انتشار نخستین نشریه ایران به سال    با نام کاغذ اخبار درزمان پادشاهی محمدشاه قاجار برمی گردد ولیکن سید فرید قاسمی محقق و پژوهشگر تاریخ مطبوعات ایران، نخستین کسی بود که در سال ۱۳۰۱ به فکر انتشار نشریه خاص ورزشی در ایران افتاد. از مهمترین مسوولین و سردبیران نشریات ورزشی قدیمی درکشورمان  می توان به میرمهدی ورزنده ، محمدشعاع ، منوچهر مهران ، ناظرزاده ، احمد به گو  ، محمود منصفی ومنوچهر قراگزلو نام برد.

تشکیل نخستین کلوپ ورزشی ایران برای تعلیم ژیمناستیک و وزنه‌برداری در سال ۱۲۹۶ه.ش، تشکیل مجمع فوتبال ایران در سال ۱۲۹۹ و تاسیس باشگاه های ورزشی «شعاع» و «نیکنام» در سال ۱۳۰۴آغاز شد که خود نیز نقش بسزایی در شکل گیری مطبوعات ورزشی و توجه به شغل خبرنگاری ورزشی شد.

تشکیل کمیسیون مطبوعات و برگزاری دوره های آموزشی روزنامه نگاری درسال 1317 ، راه اندازی رادیو در سال 1318 و تاسیس نخستین خبرگزاری ایران با نام پارس درسال 1322  و راه ا ندازی اولین فرستنده تلویزیونی به سال 1337  همه وهمه باعث شد تا با فراهم شدن رفاه نسبی وگسترش ورزش ازطریق رسانه ها خبرنگاران رشته های مختلف ورزشی شناسایی وبصورت جدی

کارخودراآغاز نمایند.

بعد از پیروزی انقلاب با راه اندازی وشناسایی هرچه بهتر رشته های ورزشی و گسترده تر تشکیلات ورزی درکشور نقش خبرنگاران ورزشی دراطلاع رسانی بیش از پیش بیشتر شد.

نخستین مجمع عمومی انجمن نویسندگان ، خبرنگاران وعکاسان ورزشی درهفتم دی ماه سال 69 با تلاش بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک با حضور خبرنگاران ونویسندگان مطرح آن زمان برگزارشد .

نخستين حضور رسمی نمايندگان ورزشی نويس از ايران در كنگره ساليانه AIPS در فروردين ماه سال 1370 اتفاق افتاد .

اولين جلسه هيئت موسس در تاريخ 20/06/73 در محل كميته ملی المپيك و با حضور نمايندگان وزارت كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربيت بدنی وكميته ملی المپيك تشكيل شد .

از آن سال ها تاکنون با توسعه هرچه بیشتر ورزش خبرنگاران ورزشی نیز با چالش های مختلف دست وپنجه نرم کنند. یکی ازمهمترین چالش های فراروی خبرنگاران نبود امنیت شغلی است .

امید است با بررسی مسایل ومشکلات فراروی خبرنگاران ورزشی درکشورمان از سوی سازمان ها وارگان های ذیربط از جمله وزارت ورزش وجوانان ، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، کمیته ملی المپیک ، صداوسیما ، انجمن خبرنگاران ، مطبوعات ودیگر ارگان ها شاهد توسعه وپیشرفت امر خبرنگاری ورزش درمحیطی سالم در کشورمان باشیم.

+ نوشته شده توسط بابک فقیر در پنجشنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۲ و ساعت 9:21 |
برای بررسی عملکرد دولت های نهم ودهم درورزش کشور به علت نبود ارتباط پیوسته وموثر بین دستگاه های ورزش تنها می توان به بررسی اجمالی عملکرد سازمان تربیت بدنی سابق یا وزارت ورزش فعلی ، کمیته ملی المپیک وهمچنین تربیت بدنی وزارت خانه هایی چون آموزش وپرورش و  وزارت علوم پرداخت.

با انتصاب مهندس محمد علی آبادی در4 مهرسال 84 ازسوی دکتر محمود احمدی نژاد اقدامات دولت نهم در امر ورزش کشور آغاز شد . مهم ترین دستاورد دولت نهم  افزایش بی سابقه اعتبارات عمرانی بود وبودجه سازمان درسال 87 به رقمی حدود 500 میلیارد تومان برسيد.

باتوجه تخصص مهندس علی آبادی اقدامات  بسیار مهمی برای توسعه افزایش زیرساخت ها واماکن ورزشی بوجود آمد بطوری که شاهد رشد  2 برابری فضاهای ورزشی سرپوشیده و 3 برابری فضا های ورزشی روباز تا پایان دولت دهم بودیم.البته مشکل ورزشگاه هایی چون نقش جهان اصفهان ، رعایت استانداردها وعمر تاسیسات ورزشی یکی ازمعضلات فعالیت های عمرانی همچنان به شمار می رود. برگزاری المپیاد ايرانيان نيز از ديگر اقدامات دوران مهندس علي آبادي بود كه دردوران دكتر سعيدلو نيز ادامه يافت.

 کاروان کشورمان دربازی های آسیایی دوحه درسال 1385  با 4 پله صعود نسبت به دوره قبل دررده ششم آسیا قرارگرفت ولی درالمپیک 2008 پکن با 1 طلا و1 برنز وکسب رده 51 کارنامه خوبی نداشت.

مهندس علی ابادی با حضور درانتخابات کمیته ملی المپیک درسال 89 برمسند ریاست این کمیته تکیه زد  وبه دلیل تائید نشدن اساسنامه کمیته ملی المپیک از سوی آی اوسی انتخابات این کمیته  به تعویق افتاد..

ازمهم ترین چالش های دوران ریاست محمد علی آبادی درسازمان تربیت بدنی می توان به تعلیق فدراسیون فوتبال درسال 85 وماجرای انتخابات آن درسال 86 ، راه نيافتن  تیم ملی فوتبال به جام جهانی2010 و تاکید سازمان بازرسی کل کشور به استعفای روسای دوشغله های فدراسیون های ورزشی اشاره کرد.

با آغاز دولت دهم ، دکتر علی سعیدلو در 24 شهریور ماه سال 88 جانشین مهندس علی آبادی شد و با بوجود آوردن تغییر وتحولاتی در چارت سازمان تربیت بدنی به حضور افراد ورزشی درراس این سازمان  اهمیت داد  .

با حضور دکتر سعیدلودرسال 89 وی ازتحقق اجباری شدن واریز یک درصد اعتبارات دستگاه های دولتی دربرنامه پنجم خبرداد ولی نه تنها این قضیه با مخالفت مجلس روبرو شد بلکه با آغاز برنامه پنجم ، مجلس هرگونه کمک دولت به بخش حرفه ای راممنوع کرد .

از طرفی به علت  برخی اختلافات بین مجلس وسازمان تربیت بدنی حتي با کسب رده  چهارمی بازی های آسيايي 2010  گوانگ‍ژو چین  به یک باره با طرح تاسیس وزارت ورزش وجوانان دردی  89 ، فدراسیون های ورزشی را که با کسب پیروزی های گوانگ‍ژو آینده خوبی رابرای بودجه متصور بودند با چالشی شدید روبرو کرد بطوری که تا  شش ماهه اول سال 90 فدراسيون ها وادارات کل استان ها به دلیل تغییر تحول انجام شده وانحلال سازمان تربیت بدنی هیچ بودجه ای دریافت نکردند. تداخل وظایف ورزش با بخش جوانان نیز خود یکی دیگر ازمعضلات حل نشده این وزارت خانه همچنان به شمار می رود.

عدم رای اعتماد مجلس به دکترسيد حمید سجادی وزیر پیشنهادی در خرداد  89 یکی دیگر ازمواردی بود که ورزش کشور را به حاشیه برد تااینکه دکتر محمد عباسی به عنوان دومین وزیر پیشنهادی در5 مرداد ماه 90 از مجلس رای اعتمادگرفت ودكتر سجادی در معاونت ورزشی ابقاء شد.

بودجه وزارت ورزش وجوانان درسال 91 به رقمی بالغ بر 475 میلیارد تومان رسید که حاکی از کاهش بودجه ورزش بود.

قطع کمک هایی چون بند ب وحذف معافیت های مالیاتی شرایط را برای ورود بخش خصوصی مشکل کرد . بالا رفتن نرخ ارز درسال 91 وعدم تخصیص بودجه کامل فدراسیون ها از دیگر چالش های پیش روی وزارت ورزش وجوانان بود.

ازمهم ترین افتخارات ورزش دردولت دهم کسب رده پرافتخار هفدهمی المپیک و یازدهمی پارالمپیک لندن درسال 91 ،  پیشرفت محسوس ورزش بانوان دربخش قهرمانی ، قهرمانی های پرغرور تیم های ملی کشتی فرنگی وآزاد درمسابقات جام جهانی طی سال های 89 تا 92 وهمچنین موفقیت تیم هایی چون والیبال درلیگ جهانی ، بسکتبال درصعود به المپیک وقهرمانی درآسیا واین آخری صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی درسایه ثبات مدیریت درفدراسیون های فوق حکایت از پبشرفت ورزش های تیمی در ایران دارد.

دروزارت آموزش وپرورش با احیای  معاونت تربیت بدنی وسلامت دردولت دهم با حضور کیومرث هاشمی اهتمام ویژه ای به ورزش شد که ازمهم ترین آنها استخدام بیش از 15 هزار معلم تربیت بدنی وتوجه همه جانبه به رشته های پایه و زیرساخت های آن اشاره کرد که البته با استانداردهای جهانی همچنان فاصله است ولی عملکرد دولت دهم دراین بخش مطلوب بوده است.

از مهم ترین دستاوردهای ورزش دانشگاه ها دربخش قهرمانی می توان به کسب رده یازدهمی یونیورسیاد  درسال 1388 دربلگراد صربستان  اشاره کرد ولی متاسفانه علی رغم تمایل فدراسیون های ورزشی به توسعه رشته های خود دردانشگاه ها این بخش عملکرد قابل توجهی نداشت وشاهد نزول 22 پله ای کشورمان دریونیورسیاد 2011 درچین بودیم.

اما یکی مهم ترین مواردی که درعملکرد دولت های نهم ودهم درورزش می توان اشاره کرد توجه شخص رئیس جمهور به ورزش بود. دردولت های قبلی کمترشاهد بودیم  شخص رئیس جمهور ازنزدیک دراردوهای تیم های ملی چون فوتبال ، والیبال ، وزنه برداری و بسیاری دیگر ازرشته ها حضور یابد واین به لحاظ روحی ومعنوی پشتوانه بسیار خوبی برای ورزش کشور بود.

علی رغم افزایش بودجه های سال های اخیر، سهم ورزش ازتولید ناخاص ملی اختلاف معنی داری دارد واین مورد می طلبد با تفکیک وظایف وزارت ورزش وجوانان از کمیته ملی المپیک راه برای درآمدزایی فدراسیون های ورزشی بیشتر شود.

با گذشت 2 سال از تاسيس وزارت ورزش وجوانان این وزارت خانه درگیر مسایلی چون عدم تدوین  اساسنامه فدراسیون های ورزشی وتعلیق آنهاست که این خود می طلبد تا این مشکل به زودی حل شود.

 بودجه اکثر فدراسیون ها كمتر از 700 میلیون تومان  است واز رقم درآمد اکثر فوتبالیست های  لیگ برتری پائین تر است واین درحالی است که هردو از دولت بودجه می گیرند.

امید است با کارشناسی وبررسی نقاط ضعف وقوت دولت های نهم ودهم راه برای توسعه هرچه بیشتر ورزش ایران فراهم  شود

+ نوشته شده توسط بابک فقیر در پنجشنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۲ و ساعت 9:20 |

در دهه 1960 مطالعات و  پژوهش ها در ایالات متحده نشان داد كه مرگ و میر ناشی از بیماری های مزمن چون بیماری های قلب و عروق ، دیابت ، سكته و سرطان بسیار بالارفته بطوريكه  40 درصد مرگ و میرها مستقیماً با برنامه غذایی افراددر ارتباط است .

درسال 1974 هیئت ملی بهداشت و رفاه سوئد ايده اي را به عنوان دايره رژيم غذايي طراحي كرد ودرنهايت درسال 1992 درایالات متحده اولین راهنمای غذایی بصورت هرم غذايي برای مردم ارائه شد كه  رعایت تنوع در خوردن غذا ،  تعادل و توازن در دریافت غذا همراه با فعالیت بدنی برای نگهداری یا كاهش وزن ،  انتخاب غذاهای كم چربی ،  انتخاب رژیمی با مقادیر زیاد سبزی، میوه و محصولات غله ای كامل ،  میانه روی در مصرف شكر و  نمك و  نوشابه های گازدار و شربت ها ازمهمترين اصول اين هرم غذايي به شمار مي رود.

درسال 2011 به علت انتقادهايي از هرم غذايي ، طرحي جديد  بانام بشقاب من  ارائه شد. طراحان این راهنمای جدید عقیده دارند چون این طرح به شکل بشقاب است به یادمان می آورد که بیشتر به محتوای غذای مان و آن چه می خوریم دقت کنیم.

چهار گروه اصلی از منابع غذایی مورد نیاز شامل گروه سبزيجات، میوه ها، مواد پروتئینی و مواد غله ای بر اساس مقدار مورد نیاز در داخل بشقاب قرار دارند و گروه مواد لبنی در دایره كوچک تری خارج از بشقاب مانند یک لیوان قرار گرفته است.

این راهنمائی ها مستلزم این نیست كه غذاهای مورد علاقه خود را كنار گذاشته و غذاهای غیر عادی مصرف كنیم . تحقیقات نشان داده است كه لذت خوردن غذا از نظر فیزیكی برای بدن مفید است زیرا از طریق سیستم های عصبی، هورمونی و ایمنی تغییرات مهمی ایجاد می كند كه برای ارتقاء سلامت مفید خواهد بود .

+ نوشته شده توسط بابک فقیر در یکشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۱ و ساعت 12:33 |

درسال 1363 فدراسيون ورزش هاي همگاني در راستاي نيل به اهداف تربيت نيروهاي متخصص براي هدايت اجراي فعاليت هاي جسماني و با هدف سلامت و ايجاد  انگيزه لازم در افراد جامعه براي فعاليت جسماني و ورزش،‌ اقدام به تاسيس انجمن آمادگي جسماني نمود.

ازسال 63 تا 84 انجمن آمادگي جسماني مردان به مسوولیت آقایان خسرو نصيري ، فتح اله مسيبي،‌ مسعود رعايايي، دكتر  سيد حميد قاسمي، و جواد شفيعي  بود.اولين انجمن بانوان در اين رشته نیز درسال 1363 با زحمات خانم فاطمه‌السادات پاداش ستوده تحت نظر اداره کل ورزش بانوان تشكيل شد، پس از ايشان خانم‌ها مشرف جوادي، ميترا روحي و زهرا حسيني عهده‌دار اين مسئوليت بودند.

در سال 1384 به دستور مهندس مهرعليزاده رئيس وقت سازمان تربيت بدني  فدراسيون آمادگي جسماني و ايروبيك تاسيس و سرپرستي آن به سركار خانم فاطمه ابوالقاسمي سپرده شد . درسال 88  سركار خانم رباب شهريان به عنوان سرپرست جدید فدراسیون منصوب شد و در فروردين ماه سال 91 فدراسيون آمادگي جسماني به انجمن آمادگي جسماني تبديل وبطور مجدد تحت نظر فدراسيون ورزش هاي همگاني قرارگرفت .

درسال جاري بعداز خانم شهريان ، دكتر محمد جوادي پور واز مهرماه ولي اله صالح نيا عهده دار مسووليت انجمن آمادگي جسماني مي باشند.

+ نوشته شده توسط بابک فقیر در یکشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۱ و ساعت 12:32 |

تاریخچه تربیت بدنی دردانشگاه های کشورمان از سال 1327 باراه اندازی دانشسراهای تربیت بدنی جهت تربیت آموزگاران ورزش برمی گردد . تاقبل از پیروزی انقلاب اسلامی مسوولیت ورزش دانشگاه ها زیر نظر اداره کل تربیت بدنی وفعالیت های فوق برنامه وزارت علوم و آموزش عالی انجام می شد .

بعداز پیروزی انقلاب از سال 1362 اداره کل تربیت بدنی زیر نظر معاونت دانشجویی وزارت فرهنگ و  آموزش عالی تشكيل شد.  از مرداد ماه سال 64 با جدا شدن بخش آموزش پزشكي ، فعاليت هاي اين بخش زير نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي درآمد و همچنين درسال1379 نام وزارت علوم وآموزش عالي به  وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری تغيير يافت .

از سال  1362 ، مرحوم غلامرضا جباری ، رضا قره خانلو ، مهرزاد حمیدی ، محمد حسين علیزاده ، مهدی طالب پور وهم اکنون محمد کشتی دار  مسوولیت ورزش دانشگاه ها را دروزارت علوم عهده دار بوده اند.

اما با تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی درسال 1360 وراه اندازی اداره کل تربیت بدنی این دانشگاه اقدامات مهم و ابتکاری جدیدی نیز در کشور به جهت توسعه ورزش دانشگاهی با تاسیس ادارات تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور و جامع علمی کاربردی برداشته شده است.

یکی  از اقدمات اثر گذار جهت معرفی تربیت نیروهای تحصیل کرده دانشگاهی درزمان ریاست احمد درگاهی درسازمان تربیت بدنی وقت  دردیماه سال 1366 با راه اندازی دانشسرای تربیت بدنی شکل گرفت که طی این حرکت نسبت به تربیت نیروهای باتجربه ورزشی درسه مقطع فوق دیپلم ، لیسانس و وفوق لیسانس تا سال 1372 اقدام شد .

طی سال های نه چندان دور به علت موازی کاری های دو اداره کل دروزارت علوم ودانشگاه آزاد مشکلات عدیدهای بوجود آمده بود که خوشبختانه با تاسیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی درتیرماه سال 1384 ، این فدراسیون به عنوان نماینده فدراسیون جهانی ، کار توسعه ورزش دانشگاهی را بر عهده دارد که بابرگزاری اولین المپیاد ملی ورزش دانشجویی دراسفند ماه سال 1388 اقدام مهمی دراین جهت برداشته شد.

از موارد ديگر انجام شده  طی دوسال گذشته راه اندازی دوره های دانشگاهی علمی کاربردی ویژه رشته های ورزشی به مانند تکواندو بوده است که درسالجاری مراسم فارغ التحصیلی رشته تکواندو درمقطع فوق دیپلم برگزار شد واز این حیث می تواند به  تربیت ومعرفی نیروهای باتجربه وموردنیاز فدراسیون ها و باشگاه های دولتی وخصوصی کمک شایان توجهی نماید.

فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی با نام اختصاری فیزو درسال 1948 میلادی درشهرلوگزامبورگ تاسیس  ودرحال حاضر مقر آن دربروکسل بلژیک قراردارد . اولین دوره بازی های یونیورسیاد درسال 1923 به همت ژان پیت ژان فرانسوی درشهرپاریس برگزارشد وازآن پس تاکنون 26 دوره این رویداد هردوسال یکبار در13 رشته تابستاني و 11 رشته زمستاني در مقطع سنی 17 تا 28 سال  برگزارشده است.

البته درکناربرگزاری یونیورسیادها برای پرداختن به دیگر رشته ها مسابقات جهانی تحت عنوان فیزو نیز درسال هایی که رقابت های یونیورسیاد برگزار نمی شود طراحی واقدام شده است.

از سال 2007 فدراسیون بین المللی ورزش های بین دانشگاهی جهان در شهر وین اتریش، بهرام قدیمی مدیرکل وقت تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی را برای اولین بار از ایران به سمت رئیس فدراسیون مذکورانتخاب و منصوب شده ومحل استقرار دائمی آن را در کشور ایران تعیین کرد.

نخستين حضور کاروان ایران درمسابقات يونيورسياد به سال 1352 در كشور شوروي سابق با كسب 4 مدال نقره بازمي گردد و پس از آن  در7 دوره حضور دانشجويان كشورمان به  12 مدال طلا ، 19 نقره و 15 برنز دست یافته اند که از لحاظ تعداد مدال بازی های 2005 ترکیه با 12 مدال  واز لحاظ رتبه مسابقات 2011 صربستان با کسب عنوان رتبه 11 جهان بهترین نتایج  کسب شده از سوی دانشجویان ورزشکار ایران به شمارمی رود.

درزمینه برگزاری همایش های علوم ورزشی ودانشگاهی تابحال کشورمان اقدامات مهمی انجام داده است که به عنوان مثال برگزاری همايش علوم تربيت بدني وعلوم ورزشي ازسال 84 ، همايش پايان نامه هاي ورزشي درسال 82 ، همایش بین المللی علمی – ورزشی دانشگاه های آسیا در سال 91  وهمچنين ديگر همايش هاي وابسته به دانشگاه هاي كشور مي باشد.

+ نوشته شده توسط بابک فقیر در دوشنبه بیستم آذر ۱۳۹۱ و ساعت 12:54 |